جمله روز: احساس رضایتمندی ما از آنچه هستیم و داریم شرط اول آرامش است. پيام انجمن
کاربراني که در گروه کاربري میهمان قرار دارند، نمي توانند اين تاپيک رو مشاهده کنند.!