كشكول شيخ بهايی 50

8 بهمن 1391   saharparsa   گنجینه ادبی, کشکول شیخ بهایی   0 نظر   775 بازدید   |

از خواص سرمه
امام فخر رازی در آغاز كتاب «سر المكتوم» گفته است: كه ثابت بن قره، درباره سرمه و ارزش آن می نويسد: يكی از حكما، از سرمه ایياد كرده است كه چشم را چنان تقويت می كند، كه چيز دور را چنان نزديک می كند كه گويی در برابر بيننده قرار دارد.

همان حكيم گفته است كه: يكی از مردم بابل آن سرمه را به چشم كشيد و گفت: همه ستارگان و سيارات را در جای خود می بيند و بينش او، در اجسام فشرده نيز نفوذ می كرده است و ماورای آن را نيز می ديده است.
او می گويد: من و «قسطا بن لوقا» آن سرمه را آزمايش كرديم. به اين ترتيب كه درون خانه ای رفتيم و به نوشتن نامه ای پرداختيم، او بر ما می خواند و آغاز و پايان هر سطر را چنان می گفت كه گويی او با ماست. ما كاغذی می ستانديم و می نوشتيم و در حالی كه در ميان ما، ديوار محكمی بود. او كاغذی گرفت و آنچه ما نوشتيم نوشت، چنانكه گويی آنچه ما نوشته ايم می بيند.
گفته اند كه: «زرقاء الميامه» سواری را از فاصله سه روز راه می ديد و كبوتری را كه فضای بسيار دور آسمان پرواز می كرد می ديد.
گفته اند كه: تعداد ماهيان در تور افتاده صياد را می گفت و چون شمردند، همان شصت و شش عددی بود كه او گفته بود.


***


شايد خبر راست باشد
اشعب _ طماع معروف عرب _ از راهی می گذشت و گروهی از كودكان او را به بازی گرفتند. اشعب گفت: وای بر شما! سالم بن عبدالله از خرماهای وقفی عمر بخشش می كند. كودكان به سوی خانه سالم بن عبدالله رفتند و اشعب نيز به دنبال آنها می دويد و می گفت: نمی دانم شايد اين خبر راست باشد!

0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.