کلام امیر: ادامه خطبه 90

19 فروردین 1393   saharparsa   گنجینه ادبی / کلام امیر   0 نظر   1 617 بازدید   |

خطبه 90
خطبه اشباح

ادامه خطبه اشباح

بلكه بندگانى بزرگوارند، كه در سخن گفتن از او پيشى نمى گيرند و به فرمان الهى عمل مى كنند خدا فرشتگان را امين وحى خود قرار داده، و براى رساندن پيمان امر و نهى خود به پيامبران، از آنها استفاده كرد، و روانه زمين نمود، آنها را از ترديد شبهات مصونيت بخشيد، كه هيچكدام از فرشتگان از راه رضاى حق منحرف نمى گردند.
آنها را از يارى خويش بهرمند ساخت، و دلهايشان را در پوششى از تواضع و فروتنى و خشوع و آرامش درآورد، درهاى آسمان را بر رويشان گشود تا خدا را به بزرگى بستايند، و براى آنها نشانه هاى روشن قرار داد تا به توحيد او بال گشايند سنگينيهاى گناهان هرگز آنها را در انجام وظيفه دلسرد نساخت، و گذشت شب و روز آنها را به سوى مرگ سوق نداد، تيرهاى شك و ترديد خلل در ايمانشان ايجاد نكرد، و شك و گمان در پايگاه يقين آنها راه نيافت، و آتش كينه در دلهايشان شعله ور نگرديد، حيرت و سرگردانى آنها را از ايمانى كه دارند و آنچه از هيبت و جلال خداوندى كه در دل نهادند جدا نساخت، وسوسه ها در آنها راه نيافته، تا شك و ترديد بر آنها تسلط يابد. اقسام فرشتگان گروهى از فرشتگان در آفرينش ابرهاى پرآب، و در آفرينش كوههاى عظيم و سربلند، و خلقت ظلمت و تاريكيها نقش دارند، و گروهى ديگر، قدمهايشان تا ژرفاى زمين پايين رفته، و چونان پرچمهاى سفيدى دل فضا را شكافته اند، و در زير آن بادهايى است كه به نرمى حركت كرده و در مرزهاى مشخصى نگاهش مى دارد.
صفات والاى فرشتگان اشتغال به عبادت پروردگار، فرشتگان را از ديگر كارها باز داشته، و حقيقت ايمان ميان آنها و معرفت حق، پيوند لازم ايجاد كرد، نعمت يقين آنها را شيداى حق گردانيد كه به غير خدا هيچ علاقه اى ندارند، شيرينى معرفت خدا را چشيده و از جام محبت پروردگار سيراب شدند، ترس و خوف الهى در ژرفاى جان فرشتگان راه يافته، و از فراوانى عبادت قامتشان خميده و شوق و رغبت فراوان، از زارى و گريه شان نكاسته است. مقام والاى فرشتگان، از خشوع و فروتنى آنان كم نكرد، و غرور و خودبينى دامنگيرشان نگرديد، تا اعمال نيكوى گذشته را شماره كنند، و سهمى از بزرگى و بزرگوارى براى خود تصور نمايند. گذشت زمان آنان را از انجام وظائف پياپى نرنجانده و از شوق و رغبتشان نكاسته تا از پروردگار خويش نااميد گردند، از مناجاتهاى طولانى، خسته نشده، و اشتغال به غير خدا آنها را تحت تسلط خود درنياورده است، و از فرياد استغاثه و زارى آنها فروكش نكرده و در مقام عبادت و نيايش دوش بدوش هم همواره ايستاده اند، راحت طلبى آنها را به كوتاهى در انجام دستوراتش وادار نساخته، و كودنى و غفلت و فراموشى بر تلاش و كوشش و عزم راسخ فرشتگان راه نمى يابد، و فريبهاى شهوت، همتهاى بلندشان را تيرباران نمى كند. فرشتگان، ايمان به خداى صاحب عرش را ذخيره روز بينواى خود قرار داده و آن هنگام كه خلق به غير خدا را پايان نمى دهند، و شوق و علاقه خود را از انجام اوامر الهى و اطاعت پروردگار سست نمى كنند، آنچه آنان را شيفته طاعت خدا كرده بذر محبت است كه در دل مى پرورانند، و هيچگاه دل از بيم و اميد او برنمى دارند، عوامل ترس آنها را از مسئوليت باز نمى دارد تا در انجام وظيفه سستى ورزند، طمعها به آنان شبيخون نزده تا تلاش دنيا را بر كار آخرت مقدم دارند، اعمال گذشته خود را بزرگ نمى شمارند، و اگر بزرگ بشمارند اميدوارند، و اميد بيش از حد نمى گذارد تا از پروردگار ترسى در دل داشته باشند...


ادامه دارد
1
1
0
1 نفر

0 نظر

پیام سیستم
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.