گلستان : حکایت 46

گلستان : حکایت 46

18 خرداد 1388 , بازدید ها: 606

سعدی علیه الرحمه در باب سوم گلستان در فضیلت قناعت حکایت می کند:
[..]

گلستان : حکایت 45

گلستان : حکایت 45

17 خرداد 1388 , بازدید ها: 703

سعدی علیه الرحمه در باب سوم گلستان در فضیلت قناعت حکایت می کند:
[..]

گلستان : حکایت 44

گلستان : حکایت 44

16 خرداد 1388 , بازدید ها: 486

سعدی شیرازی در باب دوم گلستان می فرماید:
[..]

گلستان : حکایت 43

گلستان : حکایت 43

15 خرداد 1388 , بازدید ها: 459

سعدی علیه الرحمه در باب دوم گلستان چنین می فرماید:
[..]

گلستان : حکایت 42

گلستان : حکایت 42

14 خرداد 1388 , بازدید ها: 631

سعدی علیه الرحمه در باب دوم گلستان چنین می فرماید:
[..]

گلستان : حکایت 41

گلستان : حکایت 41

13 خرداد 1388 , بازدید ها: 847

سعدی علیه الرحمه در باب دوم گلستان چنین می فرماید:
[..]

گلستان : حکایت 40

گلستان : حکایت 40

11 خرداد 1388 , بازدید ها: 614

سعدی علیه الرحمه در باب دوم گلستان چنین می فرماید:
[..]

گلستان : حکایت 39

گلستان : حکایت 39

9 خرداد 1388 , بازدید ها: 426

سعدی علیه الرحمه در باب دوم گلستان چنین می فرماید:
[..]

گلستان : حکایت 38

گلستان : حکایت 38

8 خرداد 1388 , بازدید ها: 626

سعدی علیه الرحمه در باب دوم گلستان در وصف پارسایی و پارساییان حکایت می کند:
[..]

گلستان : حکایت 37

گلستان : حکایت 37

7 خرداد 1388 , بازدید ها: 967

پارسایی را دیدم بر کنار دریا که زخم پلنگ داشت و به هیچ دارو به نمی شود. مدتها
[..]

گلستان : حکایت 36

گلستان : حکایت 36

6 خرداد 1388 , بازدید ها: 520

یکی از بزرگان را به محفلی اندر همی ستودند و در اوصاف جمیلش مبالغه می کردند .
[..]

گلستان : حکایت 35

گلستان : حکایت 35

5 خرداد 1388 , بازدید ها: 594

مودت اهل صفا چه در روی چه در قفا. نه چنان کز پست عیب گیرند و پیشت بیش میرند....
[..]

گلستان : حکایت 34

گلستان : حکایت 34

4 خرداد 1388 , بازدید ها: 524

عبدالقادر گیلانی را رحمه الله علیه ، در حرم کعبه روی بر حصبا نهاده همی گفت :
[..]

گلستان : حکایت 33

گلستان : حکایت 33

2 خرداد 1388 , بازدید ها: 546

درویشی را دیدم سر بر آستان کعبه همی مالید و می گفت : یا غفور و یا رحیم –
[..]

گلستان : حکایت 32

گلستان : حکایت 32

2 خرداد 1388 , بازدید ها: 606

یکی از بزرگان گفت: پارسایی را چه گویی در حق فلان عابد که دیگران در حق وی بطعنه
[..]

گلستان : حکایت 31

گلستان : حکایت 31

1 خرداد 1388 , بازدید ها: 578

شخصی در مسجد سنجار بتطوع گفتی به ادایی که مستمعان را از او نفرت بودی و صاحب
[..]

گلستان : حکایت 30

گلستان : حکایت 30

31 اردیبهشت 1388 , بازدید ها: 613

خطیبی کریه الصوت خود را خوش آواز پنداشتی و فریاد بیهده برداشتی . گفتی نعیب
[..]

گلستان : حکایت 29

گلستان : حکایت 29

30 اردیبهشت 1388 , بازدید ها: 444

شاعری پیش امیر دزدان رفت و ثنایی بر او بگفت. فرمود تا جامه از او بر کنند و از
[..]

گلستان : حکایت 28

گلستان : حکایت 28

29 اردیبهشت 1388 , بازدید ها: 515

در عقد بیع سرایی متردد بودم . جهودی گفت : آخر من از کدخدایان این محلتم ، وصف
[..]

گلستان : حکایت 27

گلستان : حکایت 27

28 اردیبهشت 1388 , بازدید ها: 466

عالمی معتبر را مناظره افتاد با یکی از ملاحده لعنهم الله علی حده و به حجت با او
[..]