گلستان : حکایت 26

گلستان : حکایت 26

27 اردیبهشت 1388 , بازدید ها: 506

جوانی خردمند از فنون فضایل حظی وافر داشت و طبعی وافر ، چندانکه در محافل
[..]

گلستان : حکایت 25

گلستان : حکایت 25

26 اردیبهشت 1388 , بازدید ها: 585

یکی از حکما را شنیدم که می گفت : هرگز کسی به جهل خویش اقرار نکرده است مگر
[..]

گلستان : حکایت 24

گلستان : حکایت 24

25 اردیبهشت 1388 , بازدید ها: 1192

روزی جالینوس ابلهی را دید که دست در گریبان دانشمندی زده بی حرمتی همی کرد. گفت
[..]

گلستان : حکایت 23

گلستان : حکایت 23

24 اردیبهشت 1388 , بازدید ها: 463

یکی از ملوک عرب رنجور بود در حالت پیری و امید زندگانی قطع کرده که سواری از در
[..]

گلستان : حکایت 22

گلستان : حکایت 22

23 اردیبهشت 1388 , بازدید ها: 546

یکی را از دوستان گفتم : امتناع سخن گفتنم بعلت آن اختیار آمده است در غالب اوقات
[..]

گلستان : حکایت 21

گلستان : حکایت 21

22 اردیبهشت 1388 , بازدید ها: 610

یکی از ملوک عجم حکایت کنند که دست تطاول به مال رعیت دراز کرده بود و جور و اذیت
[..]

گلستان : حکایت 20

گلستان : حکایت 20

20 اردیبهشت 1388 , بازدید ها: 695

بر بالین تربت یحیی پیغامبر علیه السلام معتکف بودم در جامع دمشق که یکی از ملوک
[..]

گلستان : حکایت 19

گلستان : حکایت 19

20 اردیبهشت 1388 , بازدید ها: 605

ملک زاده ای را شنیدم که کوتاه بود و حقیر و دیگر برادران بلند و خوبروی. باری
[..]

گلستان : حکایت 18

گلستان : حکایت 18

19 اردیبهشت 1388 , بازدید ها: 490

از یکی از بزرگان پرسیدند: با اینکه دست راست دارای چندین فضیلت و کمال است ، چرا
[..]

گلستان : حکایت 17

گلستان : حکایت 17

18 اردیبهشت 1388 , بازدید ها: 553

بر پیشانی ایوان کاخ فریدون شاه ، نبشته بود :........
[..]

گلستان : حکایت 16

گلستان : حکایت 16

17 اردیبهشت 1388 , بازدید ها: 776

یکی از ملوک خراسان ، محمود سبکتین را در عالم خواب دید که جمله وجود او ریخته
[..]

گلستان : حکایت 15

گلستان : حکایت 15

16 اردیبهشت 1388 , بازدید ها: 834

پادشاهی به کشتن اسیری اشارت کرد. بیچاره در آن حالت نومیدی ملک را دشنام دادن
[..]

گلستان : حکایت 14

گلستان : حکایت 14

15 اردیبهشت 1388 , بازدید ها: 585

ناخوش آوازي،به بانگ بلند،آواز همي خواند،صاحبدلي بر او بگذشت و گفت:تو را مشاهره
[..]

گلستان : حکایت 13

گلستان : حکایت 13

14 اردیبهشت 1388 , بازدید ها: 894

جاهلی خواست که الاغی را سخن گفتن بیاموزد، گفتار را به الاغ تلقین مى کرد و به
[..]

گلستان : حکایت 12

گلستان : حکایت 12

13 اردیبهشت 1388 , بازدید ها: 689

(عصر حكومت عبدالملك بن مروان (75 - 95 ه‍ ق )بود. او حجاج بن يوسف ثقفى را
[..]

گلستان : حکایت 11

گلستان : حکایت 11

12 اردیبهشت 1388 , بازدید ها: 562

ياد دارم که در ايام طفوليت متعبد بودمی و شب خير و مولع زهد و پرهيز. شبی در
[..]

گلستان : حکایت 10

گلستان : حکایت 10

11 اردیبهشت 1388 , بازدید ها: 538

حاتم طایی را گفتند: از تو بزرگ همّت تر در جهان دیده ای یا شنیده ای؟ گفت: بلی،
[..]

گلستان : حکایت 9

گلستان : حکایت 9

10 اردیبهشت 1388 , بازدید ها: 558

حکیم فرزانه ای را پرسیدند: چندین درخت نامور که خدای عز و جل آفریده است و
[..]

گلستان : حکایت 8

گلستان : حکایت 8

9 اردیبهشت 1388 , بازدید ها: 520

دزدي به خانه پارسائي درآمد چندانكه جست چيزي نيافت، دلتنگ شد. پارسا خبر شد.
[..]

گلستان : حکایت 7

گلستان : حکایت 7

8 اردیبهشت 1388 , بازدید ها: 711

روزی به غرور جوانی سخت رانده بودم و شبانگاه به پای گریوه ای سست مانده .
[..]