بسي ابلهي است وقتي مي خواهي تا مردمان با بالهاي تو به پرواز درآيند، اما پري به آنها نتواني داد.

باري مردي بر سفره ام نشست و نان و شربت مي طلبيد او را نااميد برگرداندم فرشتگان بر من خنديدند.

كينه، جنازه انسان است بي جان، كدام يك مي خواهد تا قبر او باشد.

كشته بر خود مي باليد كه در جاي قاتل نيست.

منبر انسانيت قلب ساكت آدمي است نه عقل پرگوي او.

مرا ديوانه مي خوانند كه روزگارم به دينارهايشان نفروختم.
و من آنها را ديوانه مي دانم كه گمان مي برند ايامم را به دينار مي توان خريد.
پيش ما زر و سيم خود پهن مي كنند و ما پيش آنها قلب و روح خود را مي گستريم، با اين حال خود را ميزبان و ما را ميهمان مي شمرند.
دوست دارم ميان آنها كه در رويايند و در پي دست يافتن بر روياهايشان؛ كوچكترين باشم، و ميان آنها كه نه رويايي دارند و نه آرماني، بزرگترين باشم.
نيازمندترين مردم به دلسوزي آن كسي است كه روياهايش را به طلا و نقره بدل مي كند.
همه ما راه سعود در پيش گرفته و بر صخره آمال و ارزوها مي رويم تا به قله برسيم، اگر آنكه در كنار توست آذوقه ات برداشت و دارايي ات ربود، به اولي فربه و به دومي سنگين مي شود، صبر كن و بر او شفقت ورز، كه فربهي سعود را بر او سخت كرده و بار سنگين راه پيش پايش را طولاني مي كند.
وقتي در لاغري و سبك باري، ديدي كه زير آن بار سنگين مانده است، در ياري اش درنگ مكن، كه ياري كردن او بر سرعت شما خواهد افزود.

بر هيچ كس نمي تواني بيش از آنچه از او مي داني، حكم كني و دانش تو از ديگران چه ناچيز است.

گوش نمي دارم گوش سپردن به جنگجويي كه مردمان سرزمين مغلوب را موعظه مي كند.

آزاده واقعي آن كسي است كه زنجير عبد در بنده شده را به صبر و شكر بر دوش مي كشد.

هزار سال پيش همسايه ام مرا گفت: زندگي را دوست نمي دارم كه جز درد و رنج در آن چيزي نيست.
ديروز بر گورستان گذر كردم، زندگي را ديدم كه بر قبر او مي رقصيد.
كوشش در طبيعت، نيست مگر شوق بي نطمي انداختن در نظم.

تنهايي؛ تندبادي بي گوش و چشم است. همه گلبرگهاي خشكيده زندگي را مي برد اما ريشه هاي زنده ما را در دل زميني كه مأواي زندگي است؛ جاودانگي مي بخشد.

با آبگيري از دريا سخن گفتم، مرا خيالبافي ياوه گو پنداشت؛ با دريا از آبگير سخن گفتم پنداشت پرگويي هستم زبان به هذيان گشوده.
چه تنگ روزي است آنكه سخت كوشي مورچه را بر پرواز ملخها ترجيح مي دهد!

0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.