شاكر باش چرا كه تو با آوازه پدرت يا ثروت عمويت پاي به دنيا گذاشته اي و بيشتر شاكر باش كه پا برجا هستي؛ اگر كسي با شهرت و ثروت تو زندگي نكند.

شعبده باز چون در گرفتن گوي خود خطا مي كند، التماس كنان و گريان و نزد من مي آيد.

حسود ستايشم مي كند و نمي داند.

زماني طولاني تو در رويا بودي در خواب عميق مادرت، چون به خود آمد تو را متولد كرد.

عصاره وجود انسان در ناله مادر نهفته است.

پدر و مادرم در اشتياق فرزندي بودند؛ مرا زادند، و من در اشتياق پدر و مادري بودم، دريا و شب را زادم.

فرزندانمان برخي چون عذر و برخي چون گناهند.

اگر در تاريكي شبي كه جهان را در برگرفته تو هم تاريك بودي، به بستر خواب فرو شو؛ آنگاه است كه با خواب بخشي از تاريكي را اراده كردي. و چون صبح آمد و هنوز تيره و تار بودي، برخيز و با اراده و آگاهي به روز بگو: من هنوز تاريكم.

ناداني است كه در چهره شب و روز بايستي و چنين گريه كني كه به تو خواهند خنديد.

كوهي كه در مه فرو رفته است؛ تپه كوتاهي از حاك نيست، سرو بلند زير باران، بلوط گريان است.

بدان كه شخص رفيع و شخص عميق به يكديگر نزديكترند از آنچه متوسط به هر يك نزديك است.

وقتي كه چون آينه اي بي زنگار در مقابلت ايستادم؛ در من خيره شدي و چهره خود را ديدي. گفتي: دوستت دارم. اما خود را در من دوست مي داشتي.

اگر از دوستي در انديشه كسب لذت باشي؛ ارزش دوست داشتن را از دست داده اي.

عشقي كه هر روز چون چشمه جوشان؛ تازه نگردد؛ مي ميرد.

نمي توانيم در يك زمان هم جوان باشيم و هم قدر جواني را بدانيم. در جواني لذت زندگي ما را از شناختنش باز مي دارد و چون به معرفت رسيديم؛ ديگر از زندگي لذت نمي جوييم.

از روزنه خانه ات بيرون را مي نگري و ميان عابدان راهبه اي را مي بيني كه به راست مي رود و زني روسپي كه به چپ مي رود. تو با سادگي و صداقت خود مي انديشي: چه شريف است آنكه به راست مي رود و چه قبيح است آنكه به چپ مي رود!
اما اگر چشم بر هم گذاري و دمي گوش بسپاري، طنين صدايي در فضا خواهيد شنيد كه مي گويد: يكي مرا به نماز مي خواند و يكي به رنج و عذاب: اما شبح روح من در وجود هر دو پيداست.

هر صد سال يك بار در باغي ميان جبال لبنان عيساي ناصري با عيسي مسيح ديدار مي كند. زماني طولاني با يكديگر سخن مي گويد؛ و هر بار عيسي ناصري چون عزم رفتن مي كند؛ به عيسي مسيح مي گويد: برادر؛ بيم دارم كه هيچ گاه با يكديگر به تفاهم نرسيم.


0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.