صفحه اصلي > کتابهای جبران خلیل جبران > پيامبر و ديوانه: دو داستــان از پیامبر و دیوانه

پيامبر و ديوانه: دو داستــان از پیامبر و دیوانه


1 خرداد 1390. نويسنده: maryam.pourmohammadi

آن مرد سوزنی به او نداد، ولی نطقِ غرایی درباره دادن و گرفتن برای او كرد تا پیش از رفتن پسرش به معبد برای او نقل كند.


هفت خويشتن

در آرام ترین ساعت شب، هنگامی که در عالم خواب و بیداری بودم، هفت خویشتن من دور هم نشستند و نجواکنان چنین گفتند:
خویشتن اول: من در تمام این سالها در تن این دیوانه بوده ام، و کاری نداشته ام جز این که روز دردش را تازه کنم و شب اندوهش را برگردانم. من دیگر تاب تحمل این وضع را ندارم و اکنون شورش می کنم.
خویشتن دوم: برادر، حال تو بهتر از من است، زیرا کار من این است که خویشتن شاد این دیوانه باشم. من خنده های او را می خندم و سرود ساعتهای خوش او را می سرایم. و با پایه هایی که سه بال دارد اندیشه های روشن او را می رقصم. منم که باید بر این زندگی ملال آور شورش کنم.
خویشتن سوم: پس تکلیف من، خویشتن عشق، چه می شود، که داغ مشعل سوزان شهوت وحشی و امیال خیال آمیز هستم؟ منم که بیمار عشقم و باید بر این دیوانه بشورم.
خویشتن چهارم: از میان شما، من از همه نگون بخت ترم، چون کاری به جز نفرت پلید و انزجار و ویرانگر به من نداده اند. منم آن خویشتن طوفانی که در سیاهترین درکات دوزخ به دنیا آمده ام و باید سر از خدمت این دیوانه بپیچم.
خویشتن پنجم: نه، منم آن خویشتن اندیشمند، خویشتن خیالباف، خویشتن گرسنگی و تشنگی، آن که مدام در پی چیزهای ناشناخته و چیزهای نیافریده می گردد و دمی آسایش ندارد، منم که باید شورش کنم، نه شما.
خویشتن ششم: من خویشتن کارگرم، خویشتن زحمت کشی که با دستان شکیبا و چشمان آرزومند به شکلهای تازه و ابدی در می آورم، منم آن تنهایی که باید بر این دیوانه بی قرار بشورم.
خویشتن هفتم: شگفتا که همه شما می خواهید در برابر این مرد سر به شورش بردارید، زیرا یکایک شما وظیفه مقدری بر عهده دارید که باید به انجام برسانید. آه! ای کاش من هم مانند شما بودم، خویشتنی با تکلیف معین! ولی من تکلیفی ندارم، من خویشتن بیکاره ام، آن که در لامکان و لازمان خالی و خاموش نشسته است، هنگامی که شما سرگرم بازسازی زندگی هستید. ای همسایگان، آیا شما باید شورش کنید یا من؟
هنگامی که خویشتن هفتم این گونه سخن گفت، آن شش خویشتن دیگر با دلسوزی به او نگریستند ولی چیزی نگفتند؛ و هر چه از شب بیشتر گذشت یکی پس از دیگری در آغوش تسلیم و رضای شیرینی به خواب رفتند.
اما خویشتن هفتم همچنان چشم به هیچ دوخته بود، که در پس همه چیز است.


بازگشت