زن بازرگان و نقاش و غلام او

زن بازرگان و نقاش و غلام او

22 فروردین 1398 , بازدید ها: 5045

آورده اند که در شهر کشمير بازرگاني بود حمير نام و زني ماه پيکر داشت که نه چشم
[..]