هر چه بازرگان گفت که : جواهر برقرار است، کار ناکرده مزد نیاید ، مفید نبود . مرد لجبازی کرد و گفت : مزدور تو بودم و تا آخر روز آنچه فرمودی بکردم . بازرگان به ناچار  ترک اطاعت کرد و سرگشته و حیران بماند : روزگار تباه و مال باطل و جواهر پراکنده و رنج و زحمت باقی . چون محاسن مصلحت بر این جمله در درون جای گیر شد خواستم که به عبادت آراسته شوم تا پیراهن و قباد من متناسب باشد و ظاهر و باطن به علم و عمل اراسته گردد ، و چون عبادت کردن و پاکدامنی در دفع شرّ، لباس جنگی محکمی است و در جذب خیر کمند دراز، و اگر خار مغیلان در راه افتد یا تپّه یا شیبی تند پیش آید بدان ها چنگ زدن  توان نمود . و یکی از ثمرات تقوی آن است که از حسرت فنا و زوال دنیا فارغ توان زیست ؛ و هر گاه که پرهیزکار در کارهای  این جهان فانی و وسیلۀ خوشگذرانی گذرنده  اندیشه کند بی شک زشتی های آن را به نظر هشیاری ببند و قصد بر کم آزاری و پیراستن راه عقبی مختصر شود ، وبه داده  رضا دهد تا غم کم خورد ، و دنیا را رها کند تا از جزای گناهان آن برهد ، و از سر شهوت برخیزد تا پاکیزگی ذات به حاصل آید، و به ترک حسد بگوید تا در دلها محبوب گردد، و بخشش را با خود آشنا گرداند تا از حسرت جدایی مال اندک و فریبندۀ دنیا مسلّم باشد  و کارها را برطبق عقل انجام دهد تا از پشیمانی خلاص شود ؛ و بر یاد آخرت خو بگیرد تا قانع و متواضع گردد ، و عواقب قصدکردن را پیش چشم دارد تا دچارمشکلات نشود ، و مردمان را نترساند تا ایمن زندگی کند_ هر چند در ثمرات عفّت  ، بیشتر اندیشه کردم رغبت من در کسب آن بیشتر شد . اما می ترسیدم که از پیش شهوات برخاستن و لذّات نقد را پشت پای  زدن کار بس دشوار است و شروع کردن در آن خطری بزرگ .

سفط ( صندوقچه و درج ظریف و گرانبها )  _ لجاج ( لجبازی ) _  مؤونت ( رنج و زحمت ) _ متمکّن ( توانا ، جای  گیر ، جای گزین ) _ شعار ( لباسی که در زیر پوشند ، پیراهن ) _ دثار ( جامه ای که بر روی پوشند ) _  تعففّ ( پاکدامنی )  _ جوشن حصین ( لباس جنگی محکم ) _ حسکی ( خار مغیلان ،   پارچه هایی از آهن به شکل خار سه گوش سازند و در راه لشکر دشمن اندازند  تا راه بریدن بر ایشان دشوار شود )  _ نعیم ( وسیله خوشگذرانی و شادکامی ) _  مقابح ( خوی های زشت ، زشتیها ) _ مفارقت ( جدایی ، دوری ) _ متاع غرور ( کنایه از دنیا که کالایی کم و فریبده است ) _ پای در سنگ آمدن ( با مشکلات مواجه شدن )
به همت: سونیا خندان

0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.