در حال به نزديک ديگر مرغان رفت و مقدمان هر صنف را فراهم آورد و حال باز گفت، و در اثناي آن ياد کرد که: اگر همگنان دست در دست ندهيد و در تدارک اين کار پشت در پشت نه ايستد وکيل دريا را جرأت افزايد، و هرگاه که اين رسم مستمر گشت همگنان در سر اين غفلت شويد. مرغان جمله به نزديک سيمرغ رفتند، و صورت واقعه با او بگفتند، و آينه فرا روي او داشتند که اگر در اين انتقام جد ننمايد بيش شاه مرغان نتواند بود. سيمرغ اهتزاز (جنبيدن و در جنبش درآمدن، شادي نمودن) نمود و قدم به نشاط در کار نهاد. مرغان به معونت و مظاهرت او قوي دل گشتند و غزيمت بر کين توختن مصمم گردانيدند. وکيل دريا قوت سيمرغ و ديگر مرغان شناخته بود به ضرورت، به چگان طيطوي باز داد.
و اين افسانه بدان آوردم تا بداني که هيچ دشمن را خوار نشايد داشت. شنزبه گفت: در جنگ ابتدا نخواهم کرد اما از صيانت نفس چاره نيست. دمنه گفت: چون به نزديک او روي علامات شر بيني، که راست نشسته باشد و خويشتن را برافراشته و دم بر زمين مي‌زند، شنزبه گفت: اگر اين نشانها ديده شود حقيقت غدر از غبار شبهت بيرون آيد.
دمنه شادمان و تازه روي به نزديک کليله رفت. کليله گفت: کار کجا رسانيدي؟ گفت: فراغ هرچه شاهدتر و زيباتر روي مي‌نمايد.
و إني لَمَيمونُ النَّقيبةِ مُنجحٌ / وَ إن كانَ مطلوبي سنا الشَمسِ في البُعد
وَ أُدركُ سولي حينَ أركبُ عزمتي / وَ لو أنَّهُ في جبهةِ الاسدِ الوردِ
(و منم مردي خجسته نفس و حاجت روا شده هر چند كه جسته من بلندي خورشيد باشد در دوري؛ و درمي‌يابم حاجت خويش را آنگاه كه برنشستم بر مركب عزيمت خود، اگرچه آن (مراد من) در پيشاني شير سرخ (گلگون) باشد)
پس هر دو به نزديک شير رفتند. اتفاق را گاو به ايشان برابر برسيد. چون او را بديد راست ايستاد و مي‌غريد و دم چون مار مي‌پيچانيد. شنزبه دانست که قصد او دارد و با خود گفت: خدمتگار سلطان در خوف و حيرت همچون هم خانه مار و هم خوابه شير است، که اگر چه مار خفته و شير نهفته باشد آخر اين سر برآرد و آن دهان بگشايد.
اين مي‌انديشيد و جنگ را مي‌ساخت. چون شير تشمر (اصل معني دامن به كمر زدن است و معني دوم آن جلدي كردن و خويش را آماده‌ي كاري كردن و به شتاب رفتن) او مشاهدت کرد برون جست و هر دو جنگ آغاز نهادند و خون از جانبين روان گشت. کليله آن بديد و روي به دمنه آورد و گفت:
باران دو صد ساله فرو ننشاند / اين گرد بلا را که تو انگيخته اي

به همت: مريم پورمحمدي
1
-1
2
3 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.