و بهر وقت جماعتي از برادران در شفقت و رعايت و اهتمام و حمايت او روزگار گذارند، و او درهاي مكرمت و مجاملت را بريشان گشاده دارد، و در اجابت التماس و قضاي حاجت ايشان اهتزاز و استبشار واجب بيند؛ و زبان نبوت از اين معني عبارت مي فرمايد كه خيار كم احاسنكم اخلاقا الموطوون اكنافا الذين يالفون و يولفون. (برگزيدگان شما كساني هستند كه خوش خوي ترين شما باشند، كه به پا سپرده شده باشد كنار و پناهگاه ايشان، و آن كساني اند كه (با مردمان) اُنس گيرند و مردمان با ايشان انس گيرند) و اگر كريمي در سر آيد دست گير او كرام توانند بود، چنانكه پيل اگر در خلاب بماند جز پيلان او را از آنجا بيرون نتوانند آورد. و عاقل هميشه در كسب شرف كوشد و ذكر نيكو باقي را بفاني خريده باشد و اندكي بسيار فروخته
يشتري الحمد با غلي بيعه اشتراء الحمد ادني للربح
(مي خرد ستايش را به گرانترين بيعي و نرخي و خريدن ستايش نزديكتر است به سود كردن)

و محسود خلايق آن كس تواند بود كه نزديك او زينهاريان (پناهندگان، امان جويان) ايمن گشته بسيار يافته شود، و بر در او سايلان شاكر فراوان ديده آيد. و هر كه در نعمت او محتاجان را شركت نباشد او در زمره توانگران معدود نگردد، و آنكه حيات در بدنامي و دشمنايگي خلق گذارد نام او در جمله زندگان برنيايد.
زاغ در اين سخن بود كه از دور آهوي دوان پيدا شد. گمان بردند كه او را طالبي باشد. باخه در آب جست و زاغ بر درخت پريد و موش در سوراخ رفت. آهو بكران آب رسيد، اندكي خورد، چون هراساني بيستاد. زاغ چون اين حال مشاهدت كرد در هوا رفت و بنگريست كه بر اثر او كسي هست. بهر جانب چشم انداخت كسي را نديد. باخه را آواز داد تا از آب بيرون آمد و موش هم حاضر گشت.
پس باخه چون هراس آهو بديد، و در آب مي نگريست و نمي خورد، گفت: اگر تشنه اي آب خورد و باك مدار، كه هيچ خوفي نيست. آهو پيشتر رفت. باخه او را ترحيب تمام واجب داشت و پرسيد كه: حال چيست و از كجا مي آيي؟ گفت: من در اين صحراها بودمي و بهر وقت تير اندازان مرا از جانبي بجانبي مي راندند. و امروز پيري را ديدم صورت بست كه صياد باشد، اينجا گريختم. باخه او را گفت: مترس كه در اين حوالي صياد ديده نيامده ست، و ما دوستي خود تو را مبذول داريم، و چرا خور به ما نزديك است.

به همت: مريم پورمحمدي
مسؤول انجمن آموزشگاه ادبيات
اختصاصي‌هاي سايت (دانلود برنامه ها، عكسها و پوسترها و مصاحبه‌هاي مجيد اخشابي)
ايميل: zendegi_khazan@yahoo.com
شناسه ياهو: zendegi_khazan

0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.