برهمن گفت: خردمند به سخن دشمن التفات ننمايد و زرق و شعوذه (مكر و فريبندگي) او را در ضمير نگذارد و هر چه از دشمن دانا و مخالف داهي تلطف و تودد (دوستي ابراز كردن) بيش بيند در برگماني و خويشتن نگاه داشتن زيادت كند و دامن ازو بهتر درچيند، چه اگر غفلتي ورزد و زخم گاهي خالي گذرد هراينه كمين دشمن گشاده گردد، و پس از فوت فرصت و تعذر تدارك، پشيماني دست ندهد، و بدو آن رسد كه به بوم رسيد از زاغ. راي پرسيد كه: چگونه است آن؟ گفت:
آورده اند كه در كوهي بلند در ختي بود بزرگ، شاخهاي آهخته (بركشيده و سركشيده) ازو جسته، و برگ بسيار گرد او درآمده. و در آن قريب هزار خانه زاغ بود. و آن زاغان را ملكي بود كه همه در فرمان و متابعت او بودندي، و اوامر و نواهي او را در ل و عقد امتثال نمودندي. شبي ملك بومان به سبب دشمنايگي كه ميان بوم و زاغ است بيرون آمد و به طريق شبيخون بر زاغان زود و كام تمام براند، و مظفر و منصور و مؤيد و مسرور بازگشت.
ديگر روز ملك زاغان لشكر را جمله كرد و گفت: ديديد شبيخون بوم ودليري ايشان؟ و امروز ميان شما چند كشته و مجروح و پركنده و بال گسسته است، و از اين دشوارتر جرأت ايشان است و وقوف بر جايگاه و مسكن، و شك نكنم كه زود بازآيند و بار دوم دست برد بار اول بنمايند. و هم از آن شربت نخست بچشانند. در اين كار تأمل كنيد و وجه مصلحت باز بينيد.
و در ميان زاغان پنج زاغ بود به فضيلت راي و مزيت عقل مذكور و به يمن ناصيت و اصابت تدبير مشهور، و زاغان در كارها اعتماد بر اشارت و مشاورت ايشان كردندي. در حوادث به جانب ايشان مراجعت نمودندي، و ملك راي ايشان را مبارك داشتي و در ابواب مصالح از سخن ايشان نگذشتي. يكي را از ايشان پرسيد كه: راي تو دراين حادثه چه بيند؟ گفت: اين رايي است كه پيش از ما علما بوده اند و فرموده كه «چون كسي از مقاومت دشمن عاجز آمد به ترك اهل و مال و منشأ و مولد ببايد گفت و روي بتافت، كه جنگ كردن خطر بزرگ است، خاصه پس از هزيمت، و هر كه بي تأمل قدم در آن نهاد بر گذر سيل خواب گه كرده باشد. و در تيزآب (آبي روان كه به تندي و تيزي جريان داشته باشد) خشت زده، چه بر قوت خود تكيه كردن و به زور و شجاعت خويش فريفته شدن از حزم دور افتد، كه شمشير دو روي دارد، و اين سپهر كوژپشت شوخ چشم روز كور است، مردان را نيكو نشناسد و قدر ايشان نداند، و گردش او اعتماد را نشايد
اي كه بر چرخ ايمني، زنهار / تكيه بر آب كرده اي، هش دار».

به همت: مريم پورمحمدي
مسؤول ارشد سايت
مسؤول انجمن آموزشگاه ادبيات
اختصاصي‌هاي سايت (دانلود برنامه ها، عكسها و پوسترها و مصاحبه‌هاي مجيد اخشابي)
ايميل: zendegi_khazan@yahoo.com
شناسه ياهو: zendegi_khazan

0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.