چون باد خيز و آتش پيگار برفروز/ چون ابر، بار و روز ظفر غبار كن

كه پادشاه كامگار آن باشد كه براق(اسب تيز رو) همّتش اوج كيوان(بلندترين نقطه آسمان) را بسپرد، و شهاب صولتش(قدرت و هيبت) ديو فتنه را بسوزد.  و حالي مصلحت در آن است كه ديدبانان نشانيم و از هر جانب عورتي (مجازأ جايي درمنزلگاه، و در صف لشكر و در سر حد و در حصار كه دزد يا دشمن از آن راه نتواند يافت رخنه، جاي باطل، محلي كه موجب ترس و بيم شود) ست خويشتن نگاه داريم. اگر قصدي پيوندند(قصد حمله) ساخته و آماده پيش رويم، و كارزار به وجه بكنيم و روزگار دراز در آن مقاتلت بگذرانيم، يا ظفر روي نمايد يا معذور گشته پشت بدهيم. چه پادشاهان بايد كه روز جنگ و وقت نام و ننگ به عواقب كارها التفات ننمايد و به هنگام نبرد مصالح حال و مال ره بي خطر شمرد.

            از غرب سوي شرف زن، بد خواه را بر فرق زن
                                                             بر فرق او چون برق زن، مگذار از و نان و نشان

ملك وزير سوم را گفت: راي تو چيست؟ گفت:‌ من ندانم كه ايشان چه گويند، لكن آن نيكوتر كه جاسوسان فرستيم و منهيان(خبر دهندگان، جاسوسان) متواتر(پياپي، در پي، در پي يكديگر آينده) گردانيم و تفحصّ(پژوهش، كند و كاو) حال دشمن به جاي آريم و معلوم كنيم كه ايشان را مصالحت(آشتي دو طرفه) ميلي هست، و به خراج(ماليات، باج) از ما خشنود شوند و ملاطفت ما را به قبول استقبال نمايند. اگر از اين باب ميسّر تواند گشت، و به وسع طاقت و قدر امكان در آن معني رضا افتد، صلح قرار دهيم و خراجي التزام نماييم تا از بأس (شدت، عذاب) ايشان ايمن گرديم و بياراميم كه ملوك را يكي از را‌ي‌هاي صائب(رسا و درست) و تدبير هاي مصيب(صحيح) آن است كه چون دشمن به مزيد استيلا(دست يافتن و غالب آمدن) و به مزّيت استعلا(بزرگوار شدن، بلند گرديدن بخت) مستثني شد، و شوكت و قدرت او ظاهر گشت، و خوف آن بود كه فساد در ممالك منتشر گردد، و رعيّت در معرض تلف و هلاك آيند كعبيتن دشمن به لطف باز مالند(نقش حريف را باطل كردن) و مال را سپر ملك و ولايت و رعيّت گردانند كه در شش در داو دادن(يعني پيشنهاد حريف را بر اين كه هر كه ببازد بيشتر از مقدار قرارداد اول بازي پرداختني باشد، قبول كردن) وملكي به ندبي(گروه قمار، هر آن چه بر سر آن گروه بسته باشند كه بازنده به برنده بدهد) باختن از خرد و حصافت و تجربت و ممارست دور باشد.
به همت: سونيا خندان
مسئول انجمن هاي: عرفان_ مسائل مختلف ادبي
ايميل: hakimnezami9990@yahoo.com
شناسه: hakimnezami9990


© کپی رایت توسط : سایت رسمی مجيد اخشابي (کلیه حقوق مادی و معنوی مربوط و متعلق به این سایت است.)
برداشت مطالب فقط با اجازه کتبی و ذکر منبع امکان پذیر است .


 

0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.