کليله و دمنه: دام صيّاد 3

کليله و دمنه: دام صيّاد 3

1 آذر 1390 , بازدید ها: 558

موش، آهو را گفت: حيلت آن است كه تو از پيش صيّاد در آيي و خويشتن بر گذر او [..]

کليله و دمنه: دام صيّاد 2

کليله و دمنه: دام صيّاد 2

16 آبان 1390 , بازدید ها: 532

موش گفت :هرگز خواهد بود كه اين بخت خفته بيدار گردد و اين فتنه بيدار بيارامد؟ و [..]

کليله و دمنه: دام صيّاد 1

کليله و دمنه: دام صيّاد 1

6 آبان 1390 , بازدید ها: 827

آهو در صحبت ايشان رغبت نمود و در آن مرغزار مقام كرد. و ني بستي(محوطه اي كه از [..]