گلستان : حکایت 21

گلستان : حکایت 21

22 اردیبهشت 1388 , بازدید ها: 581

یکی از ملوک عجم حکایت کنند که دست تطاول به مال رعیت دراز کرده بود و جور و اذیت
[..]

گلستان : حکایت 20

گلستان : حکایت 20

20 اردیبهشت 1388 , بازدید ها: 648

بر بالین تربت یحیی پیغامبر علیه السلام معتکف بودم در جامع دمشق که یکی از ملوک
[..]

گلستان : حکایت 19

گلستان : حکایت 19

20 اردیبهشت 1388 , بازدید ها: 573

ملک زاده ای را شنیدم که کوتاه بود و حقیر و دیگر برادران بلند و خوبروی. باری
[..]

گلستان : حکایت 18

گلستان : حکایت 18

19 اردیبهشت 1388 , بازدید ها: 463

از یکی از بزرگان پرسیدند: با اینکه دست راست دارای چندین فضیلت و کمال است ، چرا
[..]

گلستان : حکایت 17

گلستان : حکایت 17

18 اردیبهشت 1388 , بازدید ها: 533

بر پیشانی ایوان کاخ فریدون شاه ، نبشته بود :........
[..]

گلستان : حکایت 16

گلستان : حکایت 16

17 اردیبهشت 1388 , بازدید ها: 740

یکی از ملوک خراسان ، محمود سبکتین را در عالم خواب دید که جمله وجود او ریخته
[..]

گلستان : حکایت 15

گلستان : حکایت 15

16 اردیبهشت 1388 , بازدید ها: 799

پادشاهی به کشتن اسیری اشارت کرد. بیچاره در آن حالت نومیدی ملک را دشنام دادن
[..]

گلستان : حکایت 14

گلستان : حکایت 14

15 اردیبهشت 1388 , بازدید ها: 559

ناخوش آوازي،به بانگ بلند،آواز همي خواند،صاحبدلي بر او بگذشت و گفت:تو را مشاهره
[..]

گلستان : حکایت 13

گلستان : حکایت 13

14 اردیبهشت 1388 , بازدید ها: 867

جاهلی خواست که الاغی را سخن گفتن بیاموزد، گفتار را به الاغ تلقین مى کرد و به
[..]

گلستان : حکایت 12

گلستان : حکایت 12

13 اردیبهشت 1388 , بازدید ها: 665

(عصر حكومت عبدالملك بن مروان (75 - 95 ه‍ ق )بود. او حجاج بن يوسف ثقفى را
[..]

گلستان : حکایت 11

گلستان : حکایت 11

12 اردیبهشت 1388 , بازدید ها: 524

ياد دارم که در ايام طفوليت متعبد بودمی و شب خير و مولع زهد و پرهيز. شبی در
[..]

گلستان : حکایت 10

گلستان : حکایت 10

11 اردیبهشت 1388 , بازدید ها: 513

حاتم طایی را گفتند: از تو بزرگ همّت تر در جهان دیده ای یا شنیده ای؟ گفت: بلی،
[..]

گلستان : حکایت 9

گلستان : حکایت 9

10 اردیبهشت 1388 , بازدید ها: 522

حکیم فرزانه ای را پرسیدند: چندین درخت نامور که خدای عز و جل آفریده است و
[..]

گلستان : حکایت 8

گلستان : حکایت 8

9 اردیبهشت 1388 , بازدید ها: 496

دزدي به خانه پارسائي درآمد چندانكه جست چيزي نيافت، دلتنگ شد. پارسا خبر شد.
[..]

گلستان : حکایت 7

گلستان : حکایت 7

8 اردیبهشت 1388 , بازدید ها: 674

روزی به غرور جوانی سخت رانده بودم و شبانگاه به پای گریوه ای سست مانده .
[..]

گلستان : حکایت 6

گلستان : حکایت 6

7 اردیبهشت 1388 , بازدید ها: 798

معلم کتابی دیدم در دیار مغرب ترشروی ، تلخ گفتار ، بدخوی ، مردم آزار ، گدا طبع
[..]

گلستان : حکایت 5

گلستان : حکایت 5

6 اردیبهشت 1388 , بازدید ها: 543

آنكس كه مصيبت ديد، قدر عافيت را مى داند پادشاهى با نوكرش در كشتى نشست تا سفر
[..]

گلستان : حکایت 4

گلستان : حکایت 4

5 اردیبهشت 1388 , بازدید ها: 630

منت خدای را عزوجل که طاعتش موجب قربت است و به شکراندرش مزید نعمت...
[..]

گلستان : حکایت 3

گلستان : حکایت 3

4 اردیبهشت 1388 , بازدید ها: 526

حکایت پادشاهی پارسایی را دید ، گفت : هیچت از ما یاد آید؟ گفت : بلی ، وقتی
[..]