صفحه اصلي > گنجینه ادبی / کتابهای اسکاول شین > فلورانس اسکاول شین: بر سر چند راهی 1

فلورانس اسکاول شین: بر سر چند راهی 1


13 آذر 1392. نويسنده: MarziyehBakhshaei
هر روز ضرورتی برای انتخاب وجود دارد (بر سر چند راهی).
این کار را بکنم بهتر است یا آن کار را؟، صلاح در این است که بمانم یا بروم؟ بسیاری از مردم نمی دانند چه باید بکنند. سراسیمه خود را به هر در و دیواری می زنند و اجازه می دهند چه باید بکنند. سراسیمه خود را به هر در و دیواری می زنند و اجازه می دهند دیگران برایشان تصمیم بگیرند. بعد هم افسوس می خورند که چرا به نصایح دیگران گوش دادند.
برخی هم با دقتی واسوس آمیز به استدلال می پردازند. چنان وضعیت را می سنجند و سبک سنگین می کنند که انگار در دکان عطاری مشغول معامله اند. و تازه وقتی به هدف خود نمی رسند حیرت می کنند.
اما هستند کسانی که راه سحرآمیز و جادویی (شهود) را دنبال می کنند و در یک چشم به هم زدن خود را در ارض موعود خویش می یابند.
شهود نیرویی است معنوی و بسی فراتر از ذهن استدلالی. و هر چه آرزومند یا نیازمندید در راه (شهود) یافت می شود.
در کتابم، بازی زندگی، و راه این بازی نمونه های فراوان موفقیتهایی را ذکر کرده ام که ثمره استفاده از این قدرت شگفت انگیز بوده اند. این را نیز گفته ام که: دعا تلفن شما است به خدا. و شهود را می آموزم.
این نیرو در بیشتر مردمان خفته مانده است. از این رو می گوییم: ای تو که دلت را بشنوی. برخیز تا به الوهیت درونت بنگری!
کلود براگدون گفته است که: شهودی زیستن یعنی چهار بُعدی زندگی کردن.
فرض کنیم بر سر چند راهی قرار گرفته اید و هم اکنون باید تصمیم بگیرید. رهنمودی مشخص و خطاناپذیر بطلبید. مطمئن باشید که هدایت خواهید شد.
در (صحیفه یوشع) به رویداهای بسیاری بر می خوریم که تفاسیری ما بعد الطبیعی دارند. (و واقع شد بعد از وفات موسی بنده خداوند که خداوند یوشع بن نون خادم موسی را خطاب کرده گفت. موسی بنده من وفات یافته است. پس الان برخیز و از این اردن عبور کن. تو و تمامی این قوم به زمینی که من به ایشان می دهم بروید که هر جایی که کف پای شما گذارده شود به شما داده ام چنان که به موسی گفتم.
(پا) نماد یا مظهر فهم است. پس مفهوم ما بعد الطبیعی این آیه آن است که هر چه را که بفهمیم از آن ما است، و از آن هشیاری خودمان. و هر آنچه که در آنجا ریشه گرفته باشد نمی تواند از ما باز گرفته شود.
به همین دلیل در ادامه این آیه می خوانیم: هیچ کس را در تمامی ایام عمرت یا رای مقاومت با تو نخواهد بود. چنان که با موسی بودم با تو خواهم بود. تو را مهمل نخواهم گذاشت و ترک نخواهم نمود. فقط قوی و بسیار دلیر باش تا بر حسب تمام شریعتی که بنده من موسی تو را امر کرده است متوجه شده عمل نمایی. زنهار از آن به طرف راست یا چپ تجاوز منما تا هر جایی که روی کامیاب شوی.
این رو در می یابیم که کامیابی تنها با قوی و بسیار دلیر بودن در پیروی از قانون معنویت میسر است. حال دوباره (بر سر چند راهی) قرار می گیریم: ضرورت انتخاب!

ادامه دارد...


بازگشت