صفحه اصلي > گنجینه ادبی / کلام امیر > کلام امیر: خطبه 76، 77، 78

کلام امیر: خطبه 76، 77، 78


18 آذر 1392. نويسنده: saharparsa
خطبه 76
نکوهش رفتار بنی امیه

هشدار به غاصبان بنى اميه بنى اميه، از ميراث پيامبر (ص) جز اندك چيزى، به من نمى پردازند، سوگند به خدا اگر زنده ماندم، بنى اميه را از حكومت دور مى كنم چونان قصابى كه شكمبه خاك آلوده را دور مى افكند.


خطبه 77
نیایش

نيايش امام خدايا! بر من ببخش آنچه را از من بدان داناترى، و اگر بار ديگر به آن بازگردم. تو نيز به بخشايش بازگرد. خدايا! آنچه از اعمال نيكو كه تصميم گرفتم و انجام ندادم ببخش. خدايا! ببخش آنچه را كه با زبان به تو نزديك شدم ولى با قلب آن را ترك كردم. خدايا! ببخش نگاههاى اشارت آميز و سخنان بى فايده، و خواسته هاى بى مورد دل، و لغزشهاى زبان.خطبه 78
پاسخ اختر شناس


پرهيز از توجه به غير خدا گمان مى كنى تو از آن ساعتى آگاهى كه اگر كسى حركت كند زيان نخواهد ديد؟ و مى ترسانى از ساعتى كه اگر كسى حركت كند ضررى دامنگير او خواهد شد؟ كسى كه گفتار تو را تصديق كند، قرآن را تكذيب كرده است، و از يارى طلبيدن خدا در رسيدن به هدفهاى دوست داشتنى، و محفوظ ماندن از ناگواريها، بى نياز شده است. گويا مى خواهى بجاى خداوند، تو را ستايش كنند! چون به گمان خود مردم را به ساعتى آشنا كردى كه منافعشان را به دست مى آورند و از ضرر و زيان درامان مى مانند. پرهيز دادن مردم از ستاره شناسى اى مردم، از فرا گرفتن علم ستاره شناسى براى پيشگويى هاى دروغين، بپرهيزيد، جز آن مقدار از علم نجوم كه در دريانوردى و صحرانوردى به آن نياز داريد، چه اينكه ستاره شناسى شما را به غيبگويى و غيبگويى به جادوگرى مى كشاند، و ستاره شناس چون غيبگو، و غيبگو چون جادوگر و جادوگر چون كافر و كافر در آتش جهنم است. با نام خدا حركت كنيد.


بازگشت