شاهنامه فردوسی داستان فردوسی شاه مازندارن رستم و سهراب پیامبری جنگ کاووس ایران رستم سیستان سودابه هاماوران افراسیاب لشکر کشیدن رزم مصر بربر شاه روم نامه کاووس ابلیس هفت پهلوان توارنیان پیلسم رزمگاه سمنگان تهمینه دژ دختر شاه سمنگان زادن سهراب زادن سهراب از تهمینه نامه گژدم به نزد کاووس زابلستان کشتن رستم ژنده رزم را سرداران ایران هجیر تاختن سهراب افگندن سهراب کشته شدن سهراب به دست رستم نوشدارو خواستن رستم از کاووس آگاهی یافتن مادر از کشته شدن سهراب
وقتی شاه مازندران این سخن را شنید، ناگهان مانند پاره ای ابر شد در حالی که بر سرش حفاظی از پولاد و بر تنش نیز سپری از سنگ بود. در همین وقت رستم دست او را گرفت و با خوشحالی او را به سوی کاووس برد و گفت: این تن همچون کوه را آورم. او از ترس تبر خود را به چنگ انداخت...کاووس قدری به او نگاه کرد. کاووس به هیچ وجه او را در خور تاج و تخت نمی دید. بلند قد بود و زشت رو و سر گردنی مانند گراز داشت. کاووس از رنج های بسیاری که کشیده بود یاد آورد و دلش از به یاد آوردن آن ها غمگین و از خشم، آه سرد بر لبانش نشست. پس به جلاد امر کرد تا با شمشیری تیز بدنش را تکه تکه کند. رستم از آن به فرمان شاه ریش او را گرفت و کشان کشان بیرون برد. پس از آن به فرمان کی کاووس او را پاره پاره کردند. وقتی آن شاه بیدادگر که به هیچ روی در خور تاج و تخت نبود کشته شد، کسی را به لشکر گاهش فرستاد و امر کرد تا هر چه از گنج و خواسته در آنجا وجود داشت از تخت و تاج پادشاهی تا اسب و سلاح و گوهر همه را کوه کوه در میدان جمع کنند. آنگها با تمام لشکر به آنجا رفته و هر کس را به فراخورش از آن گنج ها بخشید؛ بخصوص به کسانی که در این نبرد بیشتر رنج برده بودند. آنگاه از آن دیوان هر کدام که ناسپاسی کرده و بیشتر در دل ها هراس افکنده بودند، امر کرد تا سرهایشان را بریدند و آن ها را بر معابر افکندند. بعد از آن به جایگاه نیایش آمده و با قاضی پاک شروع به راز و نیاز کرد و گفت: ای بر جادوگران چیره کردی و بخت خوابیده ام را بیدار نمودی.

کاووس یک هفته به نیایش کنان زمین را پیمود. روز هشتم در گنج ها را باز کرد و هر کسی را که نیازمند بود از آن گنج ها بخشید.

همی گشت یک هفته زین گونه نیز / ببخشید بر هر که بایست چیز

سوم هفته چون کارها گشت راست / می و جام یاقوت و بیجاده خواست

به یک هفته با جام می پر به چنگ / به مازندران کرد از این پس درنگبه همت : مرضیه بخشایی
مسئول روابط عمومی رادیو مهرآوا
مسئول انجمن های: تاریخ ، دانستنی ها(موسیقی) ، اخبار اجتماعی ، کامپیوتر و فناوری اطلاعات ، تاریخ(کتابخانه) ، اجتماعی ، مناسبتها
ایمیل: bakhshaei2009@yahoo.com0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.