خشتهاي بي كاه

8 بهمن 1391   MarziyehBakhshaei   گنجینه ادبی / کتابهای اسکاول شین   0 نظر   1 203 بازدید   |

قوم در اسارت فرعون، كارفرماي ستمگر و حمكران مصر بود. آنها را به بندگي گرفته بود تا خشت بسازند و زير پنجه مشقات مصريان در عذاب بودند.
وپس از آن موسي و هارورن آمده به فرعون گفتند: خداوند چنين مي گويد: قوم مرا رها كن تا براي من در صحرا عيد نگاه دارند. اما فرعون تنها قوم را رها نكرد بلكه گفت كه: خدمت ايشان سخت تر شود.

و در آن روز فرعون كارفرمايان و ناظران قوم خود را قدغن فرموده گفت بعد از اين كاه براي خشت سازي مثل سابق بدين قوم مدهيد. خود بروند و كاه براي خويشتن جمع كنند و همان حساب خشتهايي را كه پيش تر مي ساختند برايشان بگذاريد و هيچ از آن كم مكنيد. پس كارفرمايان و ناظران قوم بيرون آمده قوم را خطاب كرده گفتند فرعون چنين مي فرمايد كه من كاه به شما نمي دهم. خود برويد و كاه براي خود از هرجا كه بيابيد بگيريد و از خدمت شما هيچ كم نخواهد شد.
خشت سازي بدون كاه محال بود. و ناظران، قوم موسي را كه كارفرمايان فرعون برايشان گماشته بودند مي زدند و مي گفتند چرا خدمت معُِِين خشت سازي خود را در اين روزها مثل سابق تمام نمي كنيد. آنگاه خداوند به موسي گفت: اكنون رفته خدمت بكنيد و كاه به شما داده نخواهد شد و حساب خشت را خواهيد داد.
از آنجا كه آنها با قانون معنويت كار مي كردند توانستند بي كاه خشت بسازند. و خشت سازي بدون كاه يعني انجام كاري به ظاهر محال. و چه بسيار پيش مي آيد كه انسان در زندگي با چنين وضعي روبرو مي شود. آگنس ام. لاسان در كتابش هشدارهايي به شاگردان كتاب مقدس مي گويد: زندگي در مصر و زير سلطه بيگانه، نمودار وضع انسان به هنگامي است كه زير مشقت كارفرمايان ستمگري چون تفكر مخرب و و موسي يعني به محض اينكه آدمي شريعت حيات (قانون زندگي) را بياموزد، از چنگ كارفرمايان مي رهد. چون تا زماني كه از اين قانون بي خبر باشيم نمي توانيم در پرتو فيض قرار گيريم. و براي اجراي قانون نخست بايد آن را دانست. در مزمور111 مي خوانيم كه: ترس از خداوند (قانون) را بگذاريم، كليد اين آيه را به دست آورده ايم.

زيرا ترس از قانون(قانون كارما) ابتداي حكمت است(نه ترس از خداوند).
هرگاه بدانيم هر آنچه بفرستيم به خودمان باز مي گردد، تازه آنگاه شروع مي كنيم به ترسيدن از بومرنگهاي خودمان.
در مجله اي پزشكي، واقعيتهاي زير را درباره بومرنگي كه اين فرعون بزرگ ستاند خواندم:
((پس ظاهرا" جسم ميراث خوار سلاله ديرينه و ديرپايياز بيماريها است. همان گونه كه لُرد مانياهان در يكي از سخنرانيهايش در (( ليدز)) انگلستان بر ما آشكار كرد، فرعون ستم_ به مفهوم دقيق كلمه _ از تصلب شرايي قلب رنج مي برد. لِرد مانياهان تصاوير حيرت انگيزي از برشهايي را نشان مي داد كه نتيجه جراحيهايي بود كه هزار سال پيش از ميلاد مسيح صورت گرفته بود. و در ميان آنها تصاويري بود از بقاياي واقعي جسماني فرعون ستم.

ادامه دارد......

0
0
0
0 نفر

0 نظر

پیام سیستم
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.