چهار اثر: از دست دادن

چهار اثر: از دست دادن

19 مرداد 1391 , بازدید ها: 748

اگر انسان چیزی را از دست بدهد. نشان می دهد که در ذهن نیمه هشیار او اعتقاد به از [..]

چهار اثر: ايمان 3

چهار اثر: ايمان 3

15 مرداد 1391 , بازدید ها: 708

اکنون به نام خدا، هرچه هراس در من نابود می شود. زیرا می دانم قدرتی نیست که [..]

چهار اثر: ايمان 2

چهار اثر: ايمان 2

8 مرداد 1391 , بازدید ها: 546

هر نهالي كه پدر آسماني من نكاشته باشد بر كنده باد. هر طرحي كه پدرم در آسمان در [..]

چهار اثر: ايمان 1

چهار اثر: ايمان 1

4 مرداد 1391 , بازدید ها: 829

(نگاه كنيد به كتاب بازي زندگي، فصل مربوط به "قانون توانگري") اميد به پيش مي [..]

چهار اثر: بخشايش

چهار اثر: بخشايش

28 تیر 1391 , بازدید ها: 592

عبارتهاي تاكيدي همه را مي بخشايم و همه مرا مي بخشايند. همه دروازه ها به ناگاه [..]

چهار اثر: ازدواج

چهار اثر: ازدواج

25 تیر 1391 , بازدید ها: 617

اگر ازدواج بر صخره استوار يگانگي بنا نشده باشد نمي تواند پابرجا بماند. زن و [..]

چهار اثر: عشق

چهار اثر: عشق

21 تیر 1391 , بازدید ها: 622

عشق معمولا" ترسي مهيب به همراه دارد. تقريبا" هر زني با يك زن خيالي به اين دنيا [..]

چهار اثر: شادماني 2

چهار اثر: شادماني 2

18 تیر 1391 , بازدید ها: 656

من در آن شادماني كه از ازل برايم مقدر شده است غرقه ام. انبارم پُر از غله است و [..]

چهار اثر: شادماني 1

چهار اثر: شادماني 1

15 تیر 1391 , بازدید ها: 627

در فيلم اعجاب انگيز(( دزد بغداد)) با كلماتي نوشته شده از نور، به ما مي گويند: [..]

چهار اثر: توانگري

چهار اثر: توانگري

11 تیر 1391 , بازدید ها: 656

براي توضيحات بيشتر به كتاب بازي زندگي، فصل مربوط به (( قانون توانگري)) مراجعه [..]

چهار اثر: کاميابي 3

چهار اثر: کاميابي 3

7 تیر 1391 , بازدید ها: 680

مشيت خدا براي من پايدار است و از جاي خود تكان نمي خورد؛ و آنچه به چشم مي بينم [..]

چهار اثر: کاميابي 2

چهار اثر: کاميابي 2

4 تیر 1391 , بازدید ها: 653

سنجهايم را بر هم مي كوبم و در وجد و طربم. زيرا خدا پيشاپيش من گام بر مي دارد و [..]

چهار اثر: کاميابي 1

چهار اثر: کاميابي 1

31 خرداد 1391 , بازدید ها: 787

واژه ها يا تصاويري معين بر ذهن هشيار اثر مي گذارند. مثلا" مردي از من خواست [..]