چهار اثر: نفوذ کلام 3

چهار اثر: نفوذ کلام 3

20 دی 1390 , بازدید ها: 794

زنی را می شناسم که ظاهرا" سالیان سال دچار مرض پوستی وحشتناکی بود. پزشکان از [..]

چهار اثر: نفوذ کلام 2

چهار اثر: نفوذ کلام 2

18 دی 1390 , بازدید ها: 701

یکی گفته است که شهامت سرشار است از سحر و نبوغ. بی باکانه با وضعیتی روبه رو شوید [..]

چهار اثر: نفوذ کلام 1

چهار اثر: نفوذ کلام 1

17 دی 1390 , بازدید ها: 753

از سخنان خود عادل شمرده خواهی شد و از سخنهای تو بر تو حکم خواهد شد. کسی که از [..]

چهار اثر: قانون توانگري 3

چهار اثر: قانون توانگري 3

16 دی 1390 , بازدید ها: 869

انسان تنها آن چیزی را می تواند به دست آورد که خود را در حال ستاندن آن ببیند. به [..]

چهار اثر: قانون توانگري 2

چهار اثر: قانون توانگري 2

14 دی 1390 , بازدید ها: 904

اگر کسی موفقیت بطلبد اما اوضاع را برای شکست آماده کند، دچار همان وضعی خواهد شد [..]

چهار اثر: قانون توانگري 1

چهار اثر: قانون توانگري 1

13 دی 1390 , بازدید ها: 931

آنگاه، قادر مطلق گنج تو و نقره خالص برای تو خواهد بود. یکی از یزگترین پیامهایی [..]

چهار اثر: بازی 3

چهار اثر: بازی 3

11 دی 1390 , بازدید ها: 1 162

مثلا" زنی ثروتمند مدام به شوخی می گفت: دارم خودم را برای زندگی در خانه مساکین [..]

چهار اثر: بازی 2

چهار اثر: بازی 2

10 دی 1390 , بازدید ها: 1 076

ذهن هشیار، ذهن بشری است و زندگی را به همان شکلی که به نظر می رسد می بیند. ذهن [..]