سووشون (قسمت هفتم)

سووشون (قسمت هفتم)

1 دی 1398 , بازدید ها: 29

خسرو به تالار آمد. مینا دستهایش را بهم زد و گفت: «داداش خودمه. سوار اسبم می
[..]

سووشون (قسمت ششم)

سووشون (قسمت ششم)

23 آذر 1398 , بازدید ها: 37

به خانه که آمدند زری روی تختخواب نشست. فقط کفشهایش را در آورد. یوسف شلوارش را
[..]

سووشون (قسمت پنجم)

سووشون (قسمت پنجم)

15 آذر 1398 , بازدید ها: 63

اینهمه شر و ور بافتم که تو نرم بشوی، وقتی کاغذ پدرم آمد... متاسفم که... متاسفم
[..]

سووشون (قسمت چهارم)

سووشون (قسمت چهارم)

9 آذر 1398 , بازدید ها: 35

زری عذرخواست. زینگر شانه اش را بالا انداخت و رفت سراغ خانم حکیم. زری به شوهرش
[..]

سووشون (قسمت سوم)

سووشون (قسمت سوم)

24 آبان 1398 , بازدید ها: 48

زری حمید خان را تا آن وقت در اطاق عقدکنان ندیده بود اما حرف که زد دیدش، خطاب به
[..]

سووشون (قسمت دوم)

سووشون (قسمت دوم)

16 آبان 1398 , بازدید ها: 33

سووشون (قسمت دوم)- سه افسر اسکاتلندی که تنبان چین دار و جوراب ساقه بلند
[..]

سووشون (قسمت اول)

سووشون (قسمت اول)

10 آبان 1398 , بازدید ها: 59

سووشون (قسمت اول) - آن روز، روز عقد کنان دختر حاکم بود. نانواها با هم شور
[..]

بامداد خمار 138

بامداد خمار 138

10 آبان 1397 , بازدید ها: 707

- دختر. آقا منصور با دمش گردو می شکند. وقتی به نیمتاج گفته اند دختر زاییده ای
[..]

بامداد خمار 8

بامداد خمار 8

23 آبان 1390 , بازدید ها: 376

دور افتادم .داشتم می گفتم بهار بود و قرار بود فردا عصر خیاط عمه به خانه ما
[..]