کتاب نوازندگی در استودیو
نویسنده:مجیداخشابی


مقدمه
شایدازاولین باری که توسط زنده یادصدابردار یکی ازاستودیوهای تهران،برای نوازندگی ضبط دعوت شدم ،تاالان که این سطور
نگاشته می شود،قریب هجده سال می گذرد.
تازمان موعودچندروزی وقت داشتم ،نت هاهم آماده نبودندتابتوانم آنهاراتمرین ومرور کنم ،شایدلازم بودکه شب قبل ازضبط ،ازذهن آهنگسازبگذرند!
برایم تعریف کرده بودندکه بایدبه محض
دیدن نت ها بودن معطلی،قطعه رابنوازم.تصمیم گرفتم باتمرین آمادگی ام رابیشترکنم ولی واقعانمی دانستم چه بایدبکنم.مروراتودها،رپرتوارها،قطعاتی که بارهابارهاآنها رانواخته بودم،پیداکردن نت های جدیدوناآشنایی که به راحتی بتوانم درنگاه اول ازپس نواختن آنهابرایم،دقت درکوک واعمال سریع آن بر روی ساز،اجرای تکنیک های مختلف ،نوازندگی سریع وپرتحرک و...همه ی این کارهاراانجام دادم ،ولی درروزضبط ،پیشرفت سریع کار،مهارت های دیگری رانیزطلب می کرد.
مهارت هایی راکه تاقبل ازآن روزشاختی ازآن هانداشتم وازلزوم اهمیتشان بی اطلاع بودم.


 


2
2
0
2 نفر

1 نظر

  1. آرزوی موفقیت دارم.
اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.