کتاب نوازندگی در استودیوادامه مقدمه:

تحمل وتوجه به صدای خشک وخشن مترووتوم که دقتش تاآن زمان آنقدرسختگیرانه نبود،آن هم ازطریق هدفنی که اندکی سنگینی اش موجب آزاربود،شنیدن غیر معمول صدای سازخودم (ازطریق هدفن )وتوام بامترونوم ،دقت بی حد وحصر به تقسیمات زمانی نت هاو اجرای بسیاردقیق آنهاکه همین توجه ،بعضی وقت هاموجب غفلت ازتعقیب حسی قطعه می شد،همه وهمه ازتجربیاتی بود که سال ها نوازندگی قبل ازاستودیومراباآ نهامواجه نساخته بود.البته خوداستودیوهم برایم جالب بود.بااتاق های سراسرپوشیده ازتایل های آکوستیک (که البته بعدا این اسم ها رایادگرفتم )،میکروفن های مختلف باپایه های بلندوکوتاه ،میکسرعریض وطویل بادکمه های فراوان ،دستگاه های ضبط بانوارهای پهن ونازک ،کابل های رابط ودیوارهاوپنجره های مخصوصی که در همه استودیوهاعموما،دیده می شود.
به لطف خدا انجام کاردرآن روزبه گونه ای بودکه هم خودم برای پیشرفت های آینده امیدوارترشوم وهم سایرین تشویقم کنند؛ودرواقع قدم اولی بودکه نشان ازراهی طولانی داشت. بعدهامتوجه شدم هر بارحضوردراستودیو وضبط هرقطعه ،تجربیات جدیدومخصوص به خودرابه همراه داردوواقعانمی توان برای کسب مهارت درعرصه ی ضبط موسیقی همانندسایرفعالیتهای موسیقی ،پایانی رامتصورشد. شایدخاطره ی خوب آن روز و روزهای بعد بود که ناخودآگاه مرابه استودیو، ضبط وکسب تجریه درزمینه ی نوازندگی دراستودیوعلاقمندکرد وامتداد آن موجب گردیدتاباجمع آوری وتدوین مباحث مرتبط و مورد نیاز نوازندگی در استودیو این موضوع را موردطبع ونگارش قرار دهم .
اگرچه تجربه ام دراین هجده سال که طی مشارکت وحضوردرضبط وتولید بالغ بر 300 آلبوم موسیقی،نوازندگی هزاران قطعه موسیقایی وحضور شبانه روزی در استودیو ونهایتا تأسيس یک استودیوی حرفه ای ازابتدای مراحل ساخت تابهره برداری راباز هم برای نگارش چنین مقوله ای کافی نمیدانم ،اما امیدوارم که باهمدلی تمام همراهانی که مرایاری خواهند
داد،
بتوانم مجموعه ی مدونی از بسترها، راهکارهاو دانش کاربردی نوازندگی دراستودیوراارائه نموده وامکان شناخت هرچه بیشترعلاقه مندان به مجموعه فعالیت های ضبط استودیویی رافراهم آورم .البته شایددلیل دیگرنیزاین باشدکه تابه حال این موضوع ،بادقتی که قراراست دراین مجموعه به آن پرداخته شود،درموردطبع وتدوین قرارنگرفته است.
1
1
0
1 نفر

1 نظر

  1. بی نهایت سپاس.....
اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.