نام کتاب :نوازندگی دراستودیو


نویسنده :مجیداخشابی
*******بخش دوم پیش گفتار******


به طورطبیعی ماتمام لحظاتی راکه درحال سپری شدن هستند،به کمک خوداحساس می کنیم ودرصورتی که تمام قوای ذهنی خودرابه کارگیریم می توانیم حتی تاحدودی جزئيات این لحظات رادرک وکنترل نماییم امالحظاتی که مربوط به چندروزقبل باشندرااندکی دشوارتروبه همین نسبت لحظاتی که سال هاازآن گذشته است راخیلی خیلی دشوارتردرذهنمان بازسازی می کنیم ودرنهایت هنگامی که بحث ازلحظاتی که درآن هانشانه ی خاصی برای یادآوری وجودندارددرمیان باشد،اصلاچیزی رابه خاطرنمی آورم ودرواقع توان تجسم آن لحظات را حتی به یک صورت یک تصویرذهنی کوتاه هم نداریم !شایدبه همین خاطراست که بشرازهمان آغازبرای یادآوری لحظات به نوشتارپناه برده است ،نوشته هایی که بتوانندموجبات تداعی وبازسازی خاطرات ولحظات مهم زندگی اش رافراهم آورند.مهارت نوشتاری به مدت چندهزارسال دست ناتوان و فراموشکارذهن بشرراگرفت ،ولی مشکل لزوم هفتادمن کاغذآن هم برای ثبت هرلحظه ،بازبشرراناگزیربه سوی همان آرزوی های شیرین تسخیرزمان هدایت کردکه اندک اندک باوساطت مهرعالم امکان ،تحقق این رویاشکل واقعی تری به خودگرفت .درست مثل پروازکه بشربرای تحقق چنین رویایی هزاران سال شکیبایی به خرج داد،آرزوی دیرینه تسخیرزمان نیزپس ازهزاران سال جای خودرابه هوس ثبت زمان داد.ثبت آنچه که دیدنی وشنیدنی بودباهمان جزئيات ،دقایق وظرایف .باتحقق اکثراین آمال دیرینه آن هم درقرن اخیر،بالاخره به پروازدرآمدوسرانجام توانست باثبت صداوتصویر،بخشی اززمان راساکن کند وبه بندبکشد.آری ،همه اینها تلاش مذبوحانه ی بشربرای دستیابی به ماندگاری وجاودانگی است.اگرچه هیچ گاه نتوانست.بایافتن چشمه ی بقاونوشیدن آب حیوان جسمش راجاودان کندولی بالاخره توانست مصداق عملی ماندگاری رادرزمان عینیت بخشد. این موفقیت درتمام عرصه های زندگی بشرتحول عظیمی رابه وجودآوردخصوصادرموسیقی که منجربه بسط گستره ی کاربری آن گردید.درگذرکمترازیکصدوپنجاه سال برای شنوندگان موسیقی این امکان پدیدآمدکه بتوانندتمام آثارموسیقایی یک هنرمندراکه درطول دوران زندگیش ساخته ،بروی یک CD يا DVDچندگرمی جای دهندوآن رابرای هرتعداددفعاتی که بخواهندگوش کنند؛درمقابل میدان وعرصه ی هنرنمایی هنرمندان موسیقی نیزازیک جمع کوچک،به تمام دنیاوسعت یافت.
تمام این تحولات محصول ورود وتاثیرگذاری فن آوری ضبط صدابرموسیقی است که امروزه به خودی خودبه صنعت مهم بدل شده است.نگارنده دراین کتاب اطلاعاتی که نوازنده رابه اشراف وتسلط علمی،نظری وحتی عملی برای ضبط رهنمون می نماید،جمع آوری،تدوین وتأليف نموده است وبابیان این واقعیت که متأسفانه درتمامی مقاطع تحصیلی سیستم آموزش موسیقی ،هیچ درس یاواحدی برای شناخت وارتقاءآگاهی یک هنرجوازمقوله ضبط وجودنداردواین جاماندگی آموزشی ازتکنولوژی،کارآمدبودن سیستم آموزشی رادرعرصه های آموزش نیازروزباتردیدمواجه می سازد؛تلاش نموده است که باطرح موضوعات این کتاب ،تدوین وتعریف مبانی وسرفصل های مرتبط باامرنوازندگی دراستودیودقت علاقه مندان ،نوازندگان،اساتیدومسئولين رابه ظرائف تخصصی وکاربردی این موضوع جلب نماید،تاانشاالله هنرنوارندگی دراستودیوبانگاه وتوجه علمی تروجدی تری درحوزه ی آموزش موسیقی حرفه ای مواجه گردد.
1
1
0
1 نفر

0 نظر

پیام سیستم
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.