کتاب نوازندگی در استودیو

نام کتاب :نوازندگی دراستودیو

نویسنده:استادمجیداخشابی فصل اول
سیرتاریخی ضبط صدا

123سال پیش توماس ادیسون ،بااختراع دستگاه فنوگراف برای اولین بار توانست باایجادشیارهایی برروی لوله های قلع اندود،صداراثبت ومجدداپخش نماید.این اختراع به منزله ی نقطه ی عطفی بودکه تاریخ موسیقی رابه دوپخش تقسیم نمود:بخشی که شنیدن موسیقی بدون حضورنوارنده وخواننده ،نوعی توهم پنداشته می شدوتنهاراه ممکن برای شنیدن موسیقی،دیدن اجرای زنده آن بود.وبخش دیگرکه شنونده می توانست درتنهایی خودبدون حضورنوازنده وخواننده به شنیدن موسبقی بپردازد.پدیده ی ضبط صوت ،موسیقی رامتحول کرد؛هنردیداری -شنیداری موسیقی راعملا تبدیل به هنرصرفاشنیداری نمودوسهم عمده ای ازاقتصادهنرموسیقی رابه صنعت ضبط موسیقی اختصاص داد.چنین تحولاتی درسالهای اولیه باپیشرفت گام به گام توأم بود،به گونه -ای که آثاربرجای مانده ازحاصل یک عمرتلاش وهنراندوزی استادان موسیقی وقت آن دوران ،تنهاسه دقیقه ایست که برروی شیارهای لوله قطع ویاصفحه ی مومی به یادگارمانده است،که همان هم درآن زمان وهم برای آیندگانی چون ماغنیمت بوده وهست.درایران نیزبه تبع ورودفنوگراف توسط ناصرالدین شاه قاجاروپس ازوی مظفرالدین شاه،انگیزه ی ضبط موسیقی درمیان هنرمندان آن روزگارقوت گرفت.اولین هنرمندایرانی که نائل به ضبط صدای خودآوازخوان معروف آن بودکه به وسیله ی فنوگراف توانست صدای ضبط شده ی خویش رابشنودوازاین دستگاه به عنوان آموزگار بهره گیرد،چرا که معتقد بود پس ازشنیدن صدای خود(درغیراززمان اجرا توسط دستگاه) می تواندبه اشکالات اجرایی خودپی برده ودرنتیجه آنهارامرتفع نماید.
1
1
0
1 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.