بخش دوم فصل اول

نویسنده استادمجیداخشابی

ازسال 1223هجری قمری طی صدورفرمان رسمی مظفرالدین شاه ،ترویج وتسهیل فروش گرامافون وتهیه وتولیدصفحه ازاجرای هنرمندان ایرانی آغازشد.صفحه ی ضبط شده به یکی ازکشورهایی که دارای امکانات تکثیربودندارسال می شدوپس ازفرآیندتکثیر،تولیدودعوت به ایران ،صفحات متعدددردسترس ومورداستفاده ی شنوندگان قرارمی گرفت.ازجمله آثاربرخی ازهنرمندان خواننده ونوازنده واستادان موسیقی عصرناصرالدین شاه که برروی لوله های فنوگراف ضبط شده است میتوان به :سنتورمحمدصادق خان سرورالملک استادنامداروئيس گروه نوازندگان ناصرالدین شاه ،سنتوروآوازمیرزاحبیب سماع حضورپدرحبیب سماعی استادسنتور،تاروآواز آقاحسینقلی استادتار،نوای نی اسدالله استادنوازنده نی اصفهانی،آوازصادق خان و....اشاره کرد.نمونه های ضبط شده آثاراساتیدفوق روی لوله های مومی یاقلع معمولا درمحافل خصوصی درباروبه صورت تک نسخه ای ضبط می شده ،چراکه امکان تکثیرلوله های مومی یاقطع به هیچ وجه وجود نداشته است .پس تأسيس شعبه ای ازشرکت گرامافون وماشین تحریردرایران درسال 1906میلادی برخی ازاساتید دوره ی ناصرالدین شاه هنوزدرقیدحیات بودندکه صدای سازشان توسط شرکت مزبوربرروی صفحه ضبط گردید.
2
1
1
3 نفر

0 نظر

پیام سیستم
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.