کتاب نوازندگی در استودیو


نام کتاب :نوازندگی دراستودیو
نویسنده:استادمجیداخشابی
اساتيدی چون :میرزاعبدالله وآقاحسینقلی(تار)،نایب اسدالله اصفهانی (نی)،باقرخان(کمانچه)،
میرزاعلی اکبرشاهی وحسین خان(سنتور)وهمچنین ازنوازندگان موزیک نظام عهدناصرالدین شاه نیزافرادی چون اکبرخان (فلوت)،قلیخان یاور(قره نی)واعضای ارکسترنظام مدرسه دارالفنون به رهبری موسیولرمرفرانسوی .ضبط صفحات اولیه گرامافون ازهنرمندان ایرانی بدون استفاده ازانرژی الکتریکی یابرق صورت گرفته است،بدین صورت که نوازندگان میبایست دراتاقی به نام استودیوحاضرشده ودرمقابل دهنه ی فراخ شیپوری طویل که سرآن به اتاق ضبط منتهی میشده است به اجرای موسیقی پرداختند.درچنین شیوه ای انرژی لازم برای تحریک پرده ی دیافراگم وسوزن ضبط ازخودصوت تأمين ميشده ومعمولا امکان ضبط برای ظرفیت بیش ازحدودسه الی چهارنفروجودنداشت ،چراکه عواملی چون دوری ونزدیکی به دهانه ی شیپور،قدرت متفاوت صدای سازهاوشدت و ضعف صدای خواننده موجب بروزاشکالاتی درضبط می شد.نکته ی جالب است که برای ضبط بهتر،به نوازندگان وخوانندگان توصیه میشده که قوی ترازحدمعمول اجراکنندتاقدرت صدابرای مرتعش کردن سوزن ودیافراگم ضبط کافی باشدوبازپخش صدانیزباصدای بلندتری صورت پذیزد.البته آنچه ازتورق صفحات تاریخ وسیرآن درامرضبط موسیقی حاصل میشود،انیست که همگام باتکنولوژی،اولین ضبط هاازتکنوازی وسپس گروه های کوچک سه تاچهارنفره،اندک اندک به سمت حجیم ترشدن ارکسترپیشرفت داشته است.درسال 1910میلادی برای ضبط صفحات موسیقی وهمچنین شرکت درجشن کارخانه ی ضبط وتکثیرصفحه ، هیئتی مرکب ازحبیب الله شهردار،سیدحسین طاهرزاده ،رضاقلی خانی ، حسین هنگ آفرین ،باقرخان رامشگرواسدالله واکبرخان فلوتی ازراه روسیه به لندن عزیمت ونمودندکه آثارمتعددی ازایشان ضبط گردید.البته قبل ازآن باقرخان (کمانچه)
0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.