روز قیامت سنگین‌ترین چیز در ترازوی مومن اخلاق خوب خواهد بود.
رسول مهربانى ها
اخلاق خوب... همه ما در ابتدا داراى اخلاق خوب بوديم! نه چگونه دروغ گفتن را مى دانستيم و نه ريا را! اگر از كسى خوشمان نمى آمد! خوشمان نمى آمد ديگر! چه اهميت داشت كه مصلحت چيست؟! شايد براى همين است كه مى گويند "حرف راست را بايد از بچه شنيد" ، "بچه ها معصوم اند" و در همه جاى دنيا، كودكان را نماد صلح و آشتى مى دانند...اما كم كم بخشى از روحمان را به پليدى سپرديم و دروغ را بجاى آن دريافت نموديم! همين شد كه از عالم عصمت و طهارت فاصله گرفتيم. گرچه هنوز مى توانيم اين معامله را باطل نموده مانند فيروزه ها به نيشابور كوچ كنيم؛ آيا واقعا انجام اين كار ضرورى است؟ چرا در اسلام تا اين حد به حُسن خلق توصيه شده است؟ اين موضوع تا جايى پيش مى رود كه اخلاق خوبى كه در كنار ايمان به خداى يكتا باشد، تاييدى براى بهشتى شدن مى شود! چگونه بايد به رفتار خوب دست يافت؟ نتيجه‌ى اين تلاش چه خواهد بود؟!
همه ما مى دانيم پيامبر اكرم به جهت اخلاق خوب خويش به عنوان آخرين پيامبر برگزيده شدند، با اين وجود ايشان علت بعثت و غايت رسالت خويش را به سر انجام رساندن مكارم اخلاق دانسته اند!
آنچه در اين روز هاى تقويم قمرى بيشتر در ذهن متبادر مى شود، ماه رمضان و آثار آن است. قطعا مى دانيد كه در اين ماه ميزان جرم به اندازه‌ى چشم گيرى كاهش مى يابد! علت چيست؟ آيا روزه دارى عامل اين مطلب است؟ اگر چنين بود شب ها بايد زمان ارتكاب اشتباه مى شدند!
در ماه مبارك رمضان، انسانها موظف به رعايت برخى اخلاق هاى شايسته هستند، دورى از دروغ و غيبت، تهمت و بسيارى رفتارهاى ناشايست ديگر، آيا اين رعايت حُسن خلق نيست كه بر رفتارهاى ديگر ما نيز تاثير مى گذارد! كسى كه دروغ نمى گويد از ترسِ افشا، خلاف هم نمى كند و آنكه اهل حسادت نيست، دليلى براى ريا و بد خواهى ندارد! نتيجۀ اين اخلاق پسنديده زمانى بيشتر در زندگى ما آشكار مى شود كه از يك عادت موضعى و موقت، به يك باور و تلاشى قاطعانه تبديل شود. پيامبر اسلام نيز فرموده اند انسان از اخلاق خوب به مقام هاى والايى همچون "هميشه روزه دار بودن" مى‌رسد؛ از خصلتى كه خود در بخشى از زندگى حاصل روزه دارى خوانده مى شود به خصلت روزه دارى رسيدن، حائز اهميت فراوان است. اين نشان مى دهد كه خوش خلق بودن غايت اهداف نيست! رسول اسلام -همانطور كه عرض شد- براى تكميل و به اتمام رساندن مكارم اخلاق برگزيده شدند، حال يك مسلمان بعد از رسيدن به اين نقطه بايد به كجا برود؟
انسانى كه با اخلاق خوب خود توانسته به درجه اى نزديك به پاكان و معصومين برسد، حال چه هدفى دارد؟ پيامبر اسلام، با رفتار خوب خويش انسانهاى زيادى را به جمع مسلمين حقيقى افزود، آيا يك انسان مسلمان و خوش خلق عادى نيز چنين توانايى اى را براى همراه كردن ديگران دارد؟
پاسخ را در برگ هاى كتابى كه به برادرى قرآن مجيد خوانده شده است مى توان ديد!
در نهج البلاغه ، ح 169، ص 1170 مى خوانيم: با ريشه كن كردن بدى از سينه خود، بدى را از سينه ديگران ، بيرون كن !
و اين شايد بدان معنى باشد كه وقتى فرد به واسطه اخلاق خوب و ايمان به يگانگى خداوند؛ به نتيجۀ آن (داشتن يك روح پاك) رسيد؛ مى تواند بر ديگران تاثير گذاشته آنان را با خواسته هاى خوب خويش همراه نمايد كارى كه بدون رسيدن به ،عشق به هم نوع، ميسر نيست. يكى از نتايج خوش خلقى، پذيرفته بودن توسط ديگران و خوبى به ديگران است و نتايج ديگرى كه كمتر به عمق و علت اصلى آنها توجه مى كنيم!
از خـــدا جوييــــــــم توفيــق ادب


بي‌ادب محـروم مـاند از لطف رب


بي‌ادب تنها نَـه خود را داشت بـد


بلکه آتـش در همــــــه آفـــاق زد

مولوی

طرح اوليه و تحقيق: aftabemehrabani
متن اوليه: afshari
ساخت پوستر: parisa.khaki
0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.