تكاپوگرى خرد؛ تكاپوى خرد؛ فلسفه؛ علامه محمد تقى جعفرى؛ تحرك انديشه؛ جام‌و‌ما؛ وب‌سايت‌مجيد‌اخشابى
به نام آنكه جان را فكرت آموخت
چراغ دل به نور جان برافروخت
تكاپوگرى خرد ؛
مفهومى ژرف و تأمل برانگيز كه ما را بر آن داشته تا در راستاى درك بسيط و عميق و صحيح از واژگانش ،تفرجى در عالم معانى بكر و فزاينده آن داشته باشيم...به نظر مى رسد آنچه كه در عالم هستى، اسباب پويايى و حركت انسان را فراهم مى سازد؛ اهدافى است كه هر يك برگزيده اند تا در سايه عطش و اشتياق تحقق شان مسير زندگى و حيات را تعريف نموده ،كار و تلاشى مضاعف را در پيش گيرند تا مفرى باشد جهت گريز از هر گونه رخوت و خمودگى ، كه خود سرآغاز هجوم انديشه هاى رقت بار و سخيف است ، افكارى كه ارابه ذهن بشر را مسكون داشته و از حركت باز مى دارد.
پر واضح است لازمۀ اين هدفمندى، خرد ورزى و تعقل مى‌باشد، چرا كه روح صياد و جستجوگر انسان هر لحظه در مواجه با سيل خروشانى از پرسش ها و ناشناخته ها، مترصد يافتن كشتى نجاتى است كه او را به ساحل يقين برساند و اين وسيلۀ نجات ميسر نمى شود مگر به واسطه داشتن انديشه‌هايى پويا و دقيق ، تفكراتى كه در پس آنها نگاه هايى مشرف و بسيط و شكافنده كمين كرده‌اند تا از مرز تفاعلات ماده عبور كرده و به گذرگاه عواطف و احساسات قدم بگذارند، مامنى در اوج و ارتفاع كه چشم اندازى وسيع و بى‌بديل دارد ، چرا كه ديدگانمان به تماشاى درخشندگى هايى از تلاقى ماده و حيات مى نشينند ، برخوردى كه فزاينده رشد و تكامل روح انسانى است؛ حتى آن هنگام كه خنده‌هاى شيرينى را مبدل به اشك هاى زهر آگين مى‌كند در تدارك يك تغيير است ، تغيير جهت سرنوشت رو به واقعيات زندگى!
آنچه حائز اهميت است نگاه جوانان اين روز و روزگار است، نگاه هاى پويا و ارزشمندى كه بواسطه "اندكى" مه آلود بودن آسمان حيات شان، دچار دوبينى و ترديد شده ، اى بسا با تصوّر حفظ طراوت و نشاط شان راه را بيراهه روند يا در لايه هاى سطحى تمنيات و آرزوهاى ناپايدار انسانى متحير و متوقف شوند و چقدر تاثّر برانگيز است ركود و خاموشى در اوج روشنايى.......
پس بايدچاره اى انديشيد، آرى، بهتر آن است كه حركت كنيم و به مدد طلوع خردمندى و فرزانگى، افق حياتمان را منوّر گردانيم.
بگذاريد چشمه سار تعقل و تفكرات سازنده تان همواره جارى و مواج باشد تا تيره و گل آلود نشود. سنگ ها را بشوييد، صخره ها را در نورديد تا سرانجام به ساحل امن عشق و نوع دوستى و وحدت برسيد.
انشاء الله

برداشتی آزاد از کتاب فلسفه و هدف زندگی اثر دانشمند علامه محمدتقی جعفری
0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.