به بهانه ی گرامیداشت سالروز درگذشت پیکاسو نقاش مشهور اسپانیاییPablo Picasso Quotes

Action is the foundational key to all success.
Pablo Picasso
فعالیت،کلید اساسی تمام موفقیتهاست...
All children are artists. The problem is how to remain an artist once he grows up.
Pablo Picasso
تمام کودکان،هنرمندند مساله اینست که وقتی کودک بزرگ شد هنرمند باقی بماند

An idea is a point of departure and no more. As soon as you elaborate it, it becomes transformed by thought.
Pablo Picasso
ایده،نقطه ی حرکت است ونه بیشتر.به محض اینکه ایده تان را گسترش میدهید توسط فکر تغییر می یابد

Art is a lie that makes us realize truth.
Pablo Picasso
هنر،دروغی است که ما را وادار میکند آنرا حقیقت پنداریم

Art is not the application of a canon of beauty but what the instinct and the brain can conceive beyond any canon. When we love a woman we don't start measuring her limbs.
Pablo Picasso
هنر،بکارگیری معیار زیبایی نیست بلکه آن چیزی است که استعداد و ذهن میتوانند ماورای هر معیاری را تصور کنند.زمانی که دل در گرو عشق با نویی داریم عشق را با اندازه گیری دستها واینگونه ملاکها شروع نمی کنیم

Art is the elimination of the unnecessary.
Pablo Picasso
هنر،حذف چیزهای زائد است

Art washes away from the soul the dust of everyday life.
Pablo Picasso
هنر،غبار روزمره را از روح انسان می زداید

Colors, like features, follow the changes of the emotions.
Pablo Picasso
رنگها همانند چهره ها پیرو تغییرات احساسی هستند

Everything is a miracle. It is a miracle that one does not dissolve in one's bath like a lump of sugar.
Pablo Picasso
همه چیز ،یک معجزه است .معجزه است که کسی در وان حمام خود مثل قند در آب حل نمی شود

Everything you can imagine is real.
Pablo Picasso
هر چیزی که شما بتوانید مجسم کنید،واقعیت دارد

God is really only another artist. He invented the giraffe, the elephant and the cat. He has no real style, He just goes on trying other things.
Pablo Picasso
خدا در واقع هنرمندی کاملا" متفاوت است.او زرافه،فیل وگربه را بوجود آورد .او هیچ سبک واقعی ندارد.تنها آفرینش چیزهای
دیگر را ادامه میدهد
He can who thinks he can, and he can't who thinks he can't. This is an inexorable, indisputable law.
Pablo Picasso
آنکه فکر میکند می تواند،می تواند وآنکه فکر می کند قکر میکند نمی تواند،نمی تواند.این یک قانون تغییر ناپذیر و بی چون و چراست

I do not seek. I find.
Pablo Picasso
من جستجو نمی کنم،من می یابم

I don't believe in accidents. There are only encounters in history. There are no accidents.
Pablo Picasso
من به تصادف اعتقاد ندارم،آنها فقط رویارویی هایی در سرگذشت آدمی هستند.تصادف نیستند

I have a horror of people who speak about the beautiful. What is the beautiful? One must speak of problems in painting!
Pablo Picasso
من از آدمهایی که درباره اثر زیبا صحبت میکنند،می ترسم.زیبا چیست؟باید درباره ی مشکلات نقاشی صحبت شود

I paint objects as I think them, not as I see them.
Pablo Picasso
من شکل اشیا. را آنطور که فکر میکنم ،نقاشی میکنم نه آنطور که میبینم

If all the ways I have been along were marked on a map and joined up with a line, it might represent a minotaur.
Pablo Picasso

اگر تمام راههایی را که پیموده ام روی نقشه ای نشان داده میشد وسپس خطی آنها را بهم متصل میکرد ممکن بود نشان دهنده ی یک مینوتور(در اساطیر یونان گاومرد)باشد

If there were only one truth, you couldn't paint a hundred canvases on the same theme.
Pablo Picasso
اگر تنها یک حقیقت وجود داشت شما نمی توانستید صدها بوم نقاشی را حول این مضمون نقاشی کنید

It took me four years to paint like Raphael, but a lifetime to paint like a child.
Pablo Picasso
چهار سال طول کشید تا ما نند رافا ئل نقاشی کنم اما تمام عمرم را گذاشتم تا مانند یک بچه نقاشی کنم

Love is the greatest refreshment in life.
Pablo Picasso
عشق بزرگترین طراوت زندگی است

My mother said to me, 'If you are a soldier, you will become a general. If you are a monk, you will become the Pope.' Instead, I was a painter, and became Picasso.
Pablo Picasso
مادرم به من می گفت:"اگر سرباز شوی،در آینده زنرال خواهی شد.اگر راهب شوی درآینده پاپ خواهی شد" بجای اینها نقاش شدم و پیکاسو شدم

Never permit a dichotomy to rule your life, a dichotomy in which you hate what you do so you can have pleasure in your spare time. Look for a situation in which your work will give you as much happiness as your spare time.
Pablo Picasso
هرگز اجازه ندهید دوگانگی و تضاد بر زندگی شما حکمفرما باشد ،تضادی که در آن از انجام کارتان نفرت دارید و فقط آنرا انجام می دهید تا در اوقات فراغت خوش باشید.به دنبال موقعیتی باشید که در آن،کار شما به اندازه ی اوقات فراغت شادتان کند.

به همت: ماندانا ریاضی

 

0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.