زنان نينجاى ايرانى؛ اسلام ايرانى؛ اسلام عربستانى؛حيلۀ دشمن؛ جنگ روانى؛ كرسى آزاد انديشى؛ جام‌و‌ما؛ وب‌سايت رسمى مجيد اخشابى
اخيرا رسانه هاى غرب گرا، به انتشار اخبارى در خصوص زنان ايرانى پرداخته اند. خبرى پيرامون "زنان نينجاى ايرانى"؛ آنها اين زنان را تربيت يافته براى دفاع از ايران ناميده اند! گرچه اين خبر براى ايرانى ها جنبۀ اعجاز كمترى داشته و نزد ما، يادگيرى هنر"دفاع" يك امر قابل احترام و حتى "ضرورى" دانسته شده و اين خانم ها صرفا مورد تحسين واقع شدند؛ امابه واقع اين رسانه هاى غرب دوست! از بيان اين مسائل چه قصدى داشته اند?...ديد خوش بينانه براى توصيف اين اتفاق، اشاره به سخنان رئيس جمهور رژيم غاصب صهيونيست،در تعريف از مردم ايران است كه البته بيش از حد خوشبينانه است!
اما در متن اين خبر به كلماتى مى‌رسيم كه توجه ما را به سمت ديگرى معطوف مى نمايد! آنها اين زنان را آموزش ديده براى نبردهاى تن به تن مى‌نامند! و حتى اشاره مى نمايند كه اين زنها در پى تهديد آمريكا!! در حال آموزش ديدن براى دفاع از كشور خود هستند.
در دين اسلام، يكى از اصول شخصى كه هر انسانى براى تعلُم آن ترغيب مى شود؛ علم دفاع شخصى، است. در حقيقت به "انسان" گفته مى‌شود كه بايد تلاش نمايد تا مورد ظلم واقع نشود، اما اگر ظلمى به او شد، به يارى خداوند بر ظالم پيروز خواهد بود. اما اسلامى كه غرب مايل به تعريفِ آن است، اسلام،منهاى ايران، است! آنها حتى آيين تشيّع را به دو دستۀ ايرانى و غير ايرانى تقسيم نموده اند، در اسلام غير ايرانى! جايى براى جهاد وجود ندارد! در اين اسلام، نوع افراد شركت كننده در اجتماع به گونۀ ديگرى است! اين اسلام را در كشورى چون "عربستان" مى بينيم! كشورى كه در آن زنها مانند "اموال" هستند! آنها از بسيارى حقوق محروم اند! از شركت در مجلس"كه اخيرا كمى تغيير يافته" گرفته، تا حق رانندگى! در اسلام عربستانى، جايى براى برائت از مشركين وجود ندارد! و كافر "كه در صورت نفى يگانگى خداى يكتا، قطعا نجس خوانده مى شود" براى آنها يك دوست است! برخى از قاتلين و غاصبين نيز حامى و "خودى" محسوب مى شوند!
شايد دليل آنكه اين خبر مورد توجه و تحيّر بسيارى شد اين بود كه، اين آموزش ها -كه گويى سابقه اى بيش از بيست سال دارد!- به گونه اى ديگر معرفى شد! در اين تعريف، زنان ايرانى بر خلاف دين خود رفتار نموده و به كارهاى "مردانه!" مى‌پردازند، و البته! تهديد آمريكا!! آنقدر ايرانى ها را ترسانده كه حتى زنان آنها آماده شده اند به صورت "نفر به نفر" به دفاع از كشور خود بپردازند. -نتيجۀ اين صحبت،مى‌تواند تحقير نيروى دفاعى ايران نيز باشد.-
البته اينها نظر نويسندۀ اين متن بود و قطعيت آن تنها با دقت و تفكر شما، قابل اثبات و يا انكار مى باشد. نظر شما چيست؟ اين امر حيله‌اى ديگر براى ادامۀ جنگ روانى عليه ايران است و يا دليلى واهى براى به انزوا كشيدن "اسلام ايرانى!" شايد هم صرفا يك تعريف و تحسين از جانب دشمنى پشيمان باشد!

 

0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.