مقاله دو زبانه، داستان دو زبانه، داستان، قصه، روايت، حكايت، داستان هاي دو زبانه، داستان دوز بانه، انگليسي، فارسي، ترجمه، داستان انگليسي، ترجمه داستان، داستان هاي ترجمه شده، انگليسي، فارسي، داستان هاي انگليسي و فارسي، داستان هاي خواندني، مقالات دو زبانه، مقاله، مقالات، بانك مقالات دو زبانه، آرشيو مقالات موضوعي، مقالات انگليسي، متون ترجمه شده، داستان هاي ترجمه شده، سايت رسمي مجيد اخشابيKeywords: Paper bilingual, bilingual stories, story, story, narrative, Stories, bilingual stories, d dose Province Baneh, English, Persian, Translation, English fiction, translated fiction, translated fiction, English, Farsi, stories English and Farsi, read stories, bilingual papers, articles, papers, bank papers bilingual, thematic papers archive, articles in English, translated texts, translated stories, majidakhshabi's official site www.majidakhshabi.com

«چطور همديگر رو پيدا كرديم»

When Disk was six years old, he went and stayed with his grand-parents in the country for a few weeks in the summer. He talked a lot with his grandmother while he was there, and she told him a lot of interesting things a bout their family which he known ...before
When he came home again to his own parents, he said to his father, 'Is it true that I was born in London, Daddy?'
'Yes, it is, Dick, 'his father answered.
'And were you really born in Germany? Dick asked.
'Yes, that’s right, 'his father answered. 'I was.'
'And is it true that Mummy was born in Ireland? 'Disk continued.
His father said, 'Yes it is, but why are you asking me all these question?'
Disk answer, 'Because when Granny told me all those things while I was with her, I couldn’t understand how had all met.'وقتي ديك شش ساله بود چند هفته از تابستان را به شهر پيش پدربزرگ و مادربزرگش رفـت. هنگاميكـه آنجـا بـود حـرفهـاي زيـادي بـا مادربزرگش زد و مادربزرگش نيز چيزهاي جالبي درباره خانواده شان كه ديك آنها را نديده بود گفت.
وقتي ديك دوباره به خانه پيش والديـنش بـرگشـت به پـدرش گفـت: پدر، درستـه كه من در لنـدن به دنيـا آمـدم؟
پـدرش جـواب داد: بله ديك درستـه.
ديك پرسـيد: و شما واقعا در آلمـان بدنيـا آمـديد؟
پدرش جواب داد بلـه درسته همينـطوره.
ديك ادامه داد: و درستـه كه مامان در ايـرلـند بدنـيا آمده؟ پـدرش گفـت: بلـه همينـطوره،‌ امـا اين چـرا ايـن سوالات را از مـن مي پـرسـي؟
ديك جـواب داد: چـون وقتـي مادربزرگ ايـن چيـزها را بـراي من گفـت من نفهـميدم كه مـا چطـور همـديگـر را پيـدا كـرديـم.
به همت: سحر پارسا
مسئول انجمن هاي: اقتصاد و بازرگانی، بهداشت و درمان، آموزشگاه زبان انگلیسی

و عضو هیئت تحریره هفته نامه داخلي همراز
ايميل: s_parsa19@yahoo.com

شناسه ياهو:s_parsa19

 

0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.