فصل پرواز 
Flight Season

You're still here in my heart and mind,
still making me laugh cause your stories live on.


فصل پرواز

تو هنوزم اینجایی ، در ذهن من و در قلب منی
هنوزم می خندانی مرا ، چرا که خاطراتت مانده اند ماندنی
I hold you in a thought and I can feel you.
I feel you and this gives me strength and courage.


به تو می اندیشم و احساس می کنم تو را
که توانایی و دلاوری می دهد مرا


The tears I have cried for you could flood the earth
and I know you have wiped each one away.


اشکهایی که برای تو فروریخته ام ، زمین را غرق سیلاب کرده است
و
می دانم که دست تو هر قطره را از روی صورتم پاک کرده استI promise you this,
I will always hold you in my heart.
I promise you I will be missing you everyday till the end of time,


یادت تا همیشه در قلب من باقی ماند ، قول می دهم
تا آخر دنیا دلم هر روز برایت تنگ می شود ، قول می دهم


you will still laugh and love,
you will still sing and dance,
you will still hug and kiss.
You will forever be in our lives


هنوزم می خندی و عاشقی
هنوزم می خوانی و پایکوبی
هنوزم در آغوش می کشی و می بوسی
تا همیشه در زندگی ما هستی


I think of you and wonder why?
I might cry or smile,
but at the end of the day I am one day closer to you

Shannon Billeter


به تو می اندیشم و می پرسم از خودم که چرا ؟
شاید مویه سر دهم ، شاید هم تبسمی
ولی
به تو نزدیکتر شده ام در پایان روز
به اندازۀ یک روز


شاعر : شانن بیلتر

گرآوری و ترجمه : زهرا سلیمانی

 

0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.