صفحه اصلي > آیتمهای اختصاصی / ترجمه شده ها / انگلیسی > ترجمه انگليسي: جادوی اعداد

ترجمه انگليسي: جادوی اعداد


7 مهر 1392. نويسنده: maryam.pourmohammadi

جادوی اعداد

 

 
Do you belive that seven is a lucky number or that things happen in sets of three? If so,your ideas are as old as Pythagoras,a Greek philosopher of the sixth century B.C.Phythagoras belived that certain numbers had mystical power.for centuries,people have given importance to numbers and developed superstitions about them.Many of these superstitions have been on through the generations and still exist today.

آیا شما به اینکه عدد هفت، عدد خوش شانسی است،معتقد هستید؟ یا اینکه تا سه نشه بازی نشه؟! اگر اینچنین است،عقاید شما به قدمت عقاید فیثاغورث،یک دانشمند یونانی قرن ششم قبل از میلاد است. فیثاغورث معتقد بود اعداد مشخصی دارای قدرت اسرارآمیری هستند. قرن ها،مردم به اعداد اهمیت می دادند و این عقاید خرافاتی را گسترش می دادند.بسیاری از این عقاید سینه به سینه بین نسل ها منتقل شده و هنوز هم وجود دارند.Many of the superstitions about numbers have a basis in science and nature.For example,early astrologers belived that seven planets governed the univers.A seventh child was thought to be special.Human life was divided into seven ages.Every seventh years was belived to bring great change.If a person's date of birth could be divided by seven,that person's life would be lucky.For the ancient Babylonians,three was a lucky number because it showes birth,life and death.Some people still belive that a dream repeated three times,comes true!
بسیاری از این خرافات اساس و پایه ای در دانش و طبیعت دارند.برای مثال ستاره شناسان اولیه معتقد بودند که هفت سیاره کاینات را اداره می کنند، گمان می شد فرزند هفتم استثنایی و ویژه است،زندگی انسان به هفت دوره قسمت شده، گمان داشتند هر هفت سال یک تغییر بزرگ به همراه دارد.اگر تاریخ تولد یک فرد را بتوان به عدد هفت تقسیم کرد،زندگی آن فرد با خوش شانسی همراه است.برای بابلیان باستان عدد سه یک عدد خوش یمن محسوب می شد،زیرا نمایانگر زایش،زندگی و مرگ بود.برخی مردم هنوز هم معتقداند اگر یک خواب سه مرنبه تکرار شود،به واقعیت می پیوندد! 

Numbers don't have the same meaning in all cultures.Five is considered a most holy and lucky number in Egypt.But in Ghana,the Ashanti people consider five to be an unlucky number.To give someone five of anything is to wish the person evil.tha ancinet Greeks and Egyptians thought that number four was a perfect number showing unity,endurance,and balance.However,the Chinese conisder the number four to be unlucky because it sounds like the word for death.
اعداد در همه ی فرهنگ ها معنی یکسانی ندارند.در مصر تصور می شد عدد پنج،مقدس ترین و خوش یمن ترین عدد است.اما در غنا مردم آشانتی(مهم ترین قبیله غنا)معتقد بودند که عدد پنج،عدد بدیمنی است.اگر به کسی از هر چیزی پنج عدد بدهید،به این معنی است که برای آن شخص زشتی و بدی را آرزو کرده اید! یونانیان باستان و مصریان عقیده داشتند عدد چهار یک عدد تمام عیار است که نشان دهنده اتحاد(یگانگی)،استقامت و تعادل است.هر چند چینی ها معتقدند عدد چهار بدیمناست زیرا طرز خواندن آن مانند کلمه ی مرگ است.(در زبان چین) 
The number that seems to be almost universally considerd unlucky is thirteen.No other number has had such a bad reputation for so long.The ancient Romans regarded it as a symbol af death,destruction and misfortune.
عددی که به نظر می رسد عموما بد یمن است،سیزده است.هیچ عدد دیگری تا این قدر بد اعتبار نبوده است.رومیان باستان براین عقیده بودند که این عدد سمبل مرگ،ویرانی و بیچارگی است. 

There are many superstitions regarding the number thirteen;for example,in Britain it's consider a bad omen for thirteen people to sit at a table.some British people think it's unlucky to have thirteen people in a room,especially for the person closet to the door!.the thirteenth day of the month isn't consider a good day on which a begin any new enterprise,including marriage or to set out on a journey.Many people belive that Friday the thirteenth is the unluckiest day in the year.This belief is so widespread that there are horror movies calld "Friday the Thirteenth
" 

خرافات بسیاری برای عدد سیزده تصور می شود.برای مثال در بریتانیا،اگر سیزده نفر بر سر یک میز بنشینند،آن را یک نشانه بد تلقی می کنند.برخی از بریتانیایی ها معتقدند اگر سیزده نفر در یک اتاق باشند،شگون ندارد.خصوصا برای فردی که به در اتاق نزدیک تر است!روز سیزدهم ماه،روز خوبی برای اقدام به کاری محسوب نمی شود که این امر شامل ازدواج کردن یا آغاز سفر می شود.بسیاری از مردم بر این باورند که جمعه ی روز سیزدهم ماه بدیمن ترین روز سال است.این اعتقاد آنقدر شایع است که فیلم های ترسناکی هستند که مشهور به نام 'جمعه ی روز سیزدهم' هستند. 

Hotel owners do not usually assign the number thireen to a room,perferring to table it 12A or 14 instead.The French never assign the house address 13,while in Italy the number thirteenth is omitted from the national activities.Airlines have no thirteenth row on their planes and offices and apartment buildings rarely have a thirteenth floor.
صاحبان هتل ها معمولا عدد سیزده را به اتاقی اختصاص نمی دهند و ترجیح می دهند بجای آن 12الف و یا 14را مطرح کنند.فرانسوی ها هیچگاه در آدرس خود عدد سیزده را ذکر نمی کنند در حالی که در ایتالیا عدد سیزده از فعالیت های ملی حذف شده است.خطوط هواپیمایی در هواپیما های خود ردیف سیزده ندارند و ساختمان های اداری و آپارتمان ها به ندرت طبقه سیزدهم دارند. 

From ancient to modern societies ,the belief in the magic of the numbers has persisted in spite of the advances in science and technology.We are in the twenty-first century,but people still belive in bad luck and omens.In the future,people may work in space stations or travel the universe in starship,but there probably won't be a "starbase13"or a rocket liftodd on Friday the thirteenth
! 

از زمان های کهن تا جوامع مدرن امروزی، با وجود پیشرفت علم و تکنولوژی ،اعتقاد بر جادوی اعداد پایدار مانده است.ما اکنون در قرن بیست و یکم به سر می بریم اما مردم هنوز معتقد به خوش یمنی و شگون هستند.در آینده مردم ممکن در ایستگاه های فضایی مشغول به کار شوند ویا در کیهان با سفینه فضایی سفر کنند اما یقینا" نام سفینه فضایی13 وجو نخواهد داشت و یا یک موشک در روز جمعه ی سیزدهم فرود نخواهد آمد! 
جمع آوری و ترجمه: پانته آ توتونچیان

 


بازگشت