امام رضا علیه السلام
IMAM REZA (Peace Be Upon Him)
If people are invited
They get together and are united.


امام رضا علیه السلام

مردمانی که دعوت میشوند
گرد هم جمع و واحد میشوند


ادامه مطلب
Don’t bother, my stay shall prolong;
Here is the card to the Imam I belong.


ناراحت نباش اگر دیدارم طول کشید
چرا که رمز عبور به امامی است که
متعلق به اویم نه به خویش


Take me out when I am reunited to the earth,
Death is the worth at the Imam’s auspicious birth.


جدا کن مرا اگر دوباره پیوستم به زمین
که مرگ، عزیز است در تولد فرخندۀ امام هشتمین


He is born for the universe in guidance to bind
And to give all that is needed by mankind.


تولدش برای هدایت دنیا بود
برای برآوردن حاجات مردمانش بود


The fancy weeps, the midnight sighs in quest,
The love, the only treasure of you, hid in my breast,


اشک شوق و ناله های سحری
عشق که تنها گنجینه ام ز توست
در سینه ام است پنهانی


Toil builds on toil; age on age improves;
Life too in your love at gradation moves.


خون دلها سال به سال التیام می یابند
عمر، به عشق تو حرکت میکند تدریجی


Today is the blessed day, Imam is Reza born
Rays of his love to hearts adorn.


روز رستگاری است امروز
چرا که مولود، رضاست امروز
پرتو عشقش زینت دلهاست امروز


This night, distinguished by your birth, shall tell:
Only your love alone keeps one away from hell.


این شب که از تولد تو آبرو یافت
گفت: جهنم بر عاشقان تو شد نایافتIf I am asked the address of charity
I will give your identity


اگر نشان محبت را پرسند ز من
به سوی تو حوالتشان می دهم منWhere resides honour? If I am asked;
I direct him to you, at your feet to be basked.


اگر نشان بزرگی را پرسند ز من
به پابوسی تو حوالتشان میدهم که سرشار شوندA wage; I don’t want reward: don’t desire;
Smile to me, that’s all I need when I expire.

By: Dr. Hasan Najafi


نه مُزد و نه پاداش و نه آرزو خواهم
فقط لبخند تو را وقتی به پایان میرسم خواهم


شاعر: دکتر حسن نجفی
گردآوری و ترجمه: زهرا سلیمانی
مترجم مطالب اختصاصی، عضو هیئت تحریریۀ هفته نامۀ همراز
مسئول انجمن شعر
Email & ID yahoo: zsoleymani38@yahoo.com

1
1
0
1 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.