مقالات فرهنگی بانک چین قربانی قربانی کردن مقاله دربارۀ قربانی کردن قربانی دادن مینگ دیناستی سایت رسمی مجید اخشابی Cultural articles cultural articles bank china immolation article on immolation Ming Dynasty majidakhshabi's official website

Sacrifice to the Moon and the Origin of the Middle Autumn Day
قربانی برای ماه و اصالت میانۀ پاییز

In the Ming Dynasty, it was popular to make sacrifice to the moon. The Ming Shi Zong sent the officials to build the Xi Yue altar which is the Yue altar Park in Beijing now. this was the place mainly for the officials to sacrifice the moon...The emperor had to make sacrifice the moon once every three years. At the same time, it was usual to hold the activity about sacrificing.

There are many beautiful fairy tales also Lots of fairy tales In Chinese culture are about the moon in the Middle Autumn Day. There is an old saying “八月十五天门开”. Thousands of years ago, a man worked for a landlord as a farmhand. However, he was penniless after more than 20 years’ hard working so that he was alone. Once, he was kicked out by the landlord, because he could not work for the landlord due to his illness. Well, he was homeless and had to have a rest under an osmanthus tree sadly. Suddenly, a beautiful fairy fell from the moon Palace behind him. After the fairy realized his situation, the fairy used her magic to help him get the house, land, and the working tool. And these things appeared upon him suddenly. After that, the worker lived a happy life by self-sufficiency. Later, this had been spread gradually. The people began to make sacrifice to the moon every Middle Autumn Day in order to get the good luck from the fairy from the moon.

قربانی برای ماه و اصالت میانۀ پاییز
قربانی برای ماه و اصالت میانۀ پاییز

در دورۀ حکومتی ِ مینگ دیناستی در چین، مرسوم بود که برای ماه، قربانی کنند. امپراتور، مینگ شی ژونگ، به مقامات دستور داد که قربانگاه ژی یو را بنا کنند که امروزه تبدیل به پارکی با همین نام در شهر پکن، پایتخت چین شده است. این قربانگاه، عمدتاً مکانی برای مقامات بود تا در آنجا برای ماه، قربانی کنند. امپراتور می بایست هر سه سال یکبار، برای ماه قربانی میکرد. در آن زمان، قربانی کردن امری معمول به شمار می آمد.

در فرهنگ چین، داستانهای زیبا و بسیاری دربارۀ ماه، هنگامیکه به میانۀ فصل پاییز میرسد، وجود دارد که البته بیشتر شبیه داستانهای پریان است. میگویند هزاران سال پیش، مردی به عنوان کارگر مزرعه برای اربابی کار میکرده. اما بعد از بیست سال کار سخت، او مفلس و تنها بود. یک روز، ارباب، مرد را از کار اخراج میکند چرا که وی بیمار شده بود و دیگر نمیتوانست کار کند. مرد، بی خانمان بود و مجبور بود که با ناراحتی در زیر یک درخت استراحت کند. ناگهان، یک پری زیبا از قصر ماه به پایین آمد و در پشت او ظاهر شد. وقتی پری به حال و روز مرد پی برد، از قدرت جادویش استفاده و به او کمک کرد که خانه، زمین و ابزار کار بدست آورد، و همۀ اینها ناگهان در پشت مرد ظاهر شدند. بعد از آن، مرد کارگر با خوشحالی و بدون نیاز به دیگران زندگی کرد. بعدها، این داستان بتدریج نقل شد و مردم برای آنکه از پری قصر ماه، خوشبختی و سعادت دریافت کنند، در میانۀ پاییز برای ماه، قربانی میکنند.گردآوری و ترجمه: زهرا سلیمانی
مترجم مطالب اختصاصی، عضو هیئت تحریریه هفته نامه همراز
مسئول انجمن شعر
Email & ID yahoo: zsoleymani38@yahoo.com
0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.