اقیانوس Ocean شعر دوزبانه انگلیسی فارسی سایت رسمی مجید اخشابی

Ocean

As I Stare out into the Sea,
I can feel the soft oceans breeze
the warmth from the sun
the grass dances with the whistling wind


ادامه مطلب
اقیانوس

همچنان که خیره به آبم هنوز
حس میکنم نسیمی را که میوزد از جانب اقیانوس
هُرم حرارتی که از چشمۀ آفتاب است
چمنزاری که رقصان با زمزمۀ باد استthe ocean is filled with thoughts
and mysteries,
I feel the cool water


اقیانوس، سرشار ز اندیشه ها، سراپردۀ اسرار
حس میکنم خنکای آبهایش را


the ocean is alive filled with lost souls
washing emotions up onto the shore
My feet sink in the softness of the sand
The ocean is made up of dreams
and achievements,


اقیانوس، زنده به جانهای گمگشته
می آورد احساس را به ساحلها
پاهایم غرق میشود درون نرمی شنها
اقیانوس است و رؤیاها و رسیدنها


My mind lies in the heart of the ocean

می آرامد در قلب اقیانوس، روح و روان من

The rocks are bones
Out in the open the waves settle and
wait for their attack,


صخره ها، همان استخوانهای من
سکنی گزیده آنجا که امواج گزیده است
به انتظار هجمۀ هجوم موج نشسته است


I feel as one with the ocean
as the ocean feels like one
with the world.


Izabelle Sheridan


احساس میکنم کسی هستم با اقیانوس
همچنان که کسی با دنیایش، دلخواه اوست.


شاعر: ایزابله شِریدَن

گردآوری و ترجمه: زهرا سلیمانی

مترجم مطالب اختصاصی، عضو هیئت تحریرۀ هفته نامۀ همراز
مسئول انجمن شعر
Email & ID yahoo: zsoleymani38@yahoo.com
0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.