داستان دو زبانه فروشگاه عجیب سایت رسمی مجید اخشابی
«فروشگاه عجيب»
Mr Jones bought some things from a big shop last month, and when he got the bill a few days ago, he thought that there was a mistake in it, so he telephoned the shop and asked to speak to the Accounts Department.'...Who do you want to speak to in the Accounts Depart- ment? The telephone operator asked.
'It doesn’t matter to me,' Mr Jones answered. He did not know the name of any of the people who worked there. He heard nothing for a few seconds and then the operator said, 'Hullo, you wanted to speak to someone in Accounts Department, didn’t you?
'Yes, that’s right, 'Mr Jones answered.
'Would you like to speak to Mr Hankinson?' the operator said.
'yes, that’ll be all right. 'Mr Jones said patiently. 'It doesn’t matter who I speak to.'
I’m sorry, 'the operator answered, 'but Mr Hankinson isn’t in today. !!

ماه گذشته آقاي جونز از مغازه بزرگي خريد كرد ولي وقتي چند روز بعد صورت حساب خريدها به دستش رسيد متوجه شد، در صورت حساب يك اشتباهي رخ داده، پـس به مغازه تلفن زد و خواست تا به حوزه رسيدگي به حسابها صحبت كند. تلفنچـي جواب داد: شما مي خواهيد با چي كسي در حوزه رسيدگي به حسابها صحبت كنيد؟
آقاي جونز جواب داد فرقي نمي كند. او اسم هيچ كدام از كسـاني را كه آنجـا كار مي كردند نمي دانست.
چند ثانيه اي صدايي نشنيد و بعد تلفنچـي جواب داد: الـو، شما مي خواستيد با كسي در حوزه رسيدگي به حسابها صحبت كنيد اينطـور نيسـت آقاي جونز جواب داد بلــه،‌درسته.
تلفنچـي جواب داد: مايليد با آقاي هانكنيسون صحبت كنيد آقاي جونز صبورانه گفت: بلـه، خيلي خوبه. اهميتي ندارد كه من با چه كسـي صحبـت مي كنم.
تلفنچـي جواب داد:متاسفم اما آقاي هانكنيسون امروز تشريف ندارند.!!!
به همت: سحر پارسا
مسئول انجمن هاي: اقتصاد و بازرگاني، بهداشت و درمان، آموزشگاه زبان انگليسي
ايميل: s_parsa19@yahoo.com
شناسه ياهو:s_parsa19

0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.