فصل اقاقی

فصل اقاقی

Acacia Season
A good and wonderful man died today
But it's not for him, it's for me, that I pray.
For now he's safe, he's home and he's free.
I'm the one left here with just a memory.


ادامه مطلب 
فصل اقاقی

مردی خوب و بی همتا از میان رفت امروز
اما نه برای او، بلکه برای خودم دعا میکنم امروز
چرا که حالا در امان است او، هم در خانه و هم آزاد است او
این منم که اینجا مانده ام، فقط با یاد و خاطره ای از او


Nobody can tell me why he died.
A bullet took his life and the heavens cried.
Did he die for justice? For honor and duty?
I wish someone could explaine this to me!


کسی را یارای آن نیست به من بگوید که چرا او رفت
زندگی اش تمام شد به ضرب گلوله ای و آسمان به فریاد رفت
برای عدالت مُرد؟ برای خدمت و شرافت رفت؟
ای کاش کسی شرح دهد این حکایت را که چرا او رفت؟


It wasn't his job, it was his life long dream.
To be a part of the force, a part of the team.
For he would stand guard, to serve and protect.
Out of honor, duty, justice and respect.


عضوی از اعضا بود و این کارش نبود
بلکه آرزوی دیرینه و درازش بود
سوای شرافت و مسئولیت، جدای عدالت و حرمت
خدمت و حفاظت را به نگه ایستاده بود


I always knew it could happen one day
That one should decide, for his job, he must pay.
But to pay with his life-is that really fair


همیشه میدانستم که روزی اتفاق می افتد
که باید بهایی بپردازد
اما بهایی که به ارزش زندگی است
آیا واقعاً عادلانگی است؟


I wish the murder knew, the depth of my despair.
And that of my children, Family and friends.
Doesn't the murderer know, the pain never ends


ای کاش این مصیبت می فهمید یأس مرا و کودکانم را
یأس خانواده و دوستانم را
مصیبت آفرین میداند که التیامی نیست این مصیبت را؟


Who am I, you may ask, to write of such strif?
I'm one of many, a proud and grieving, police officer's wife.

By
Keshia Lewis


شاید بپرسی که من کیستم
که اینچنین منازعانه می نویسم
من یکی از خیل فاخران و اندوهگنان هستم
من همسر یک افسر پلیس هستم


شاعر: کِشیا لوئیس

گردآوری و ترجمه: زهرا سلیمانی

مسئول انجمن شعر و مترجم مطالب اختصاصی

Email & ID yahoo: zsoleymani38@yahoo.com
0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.