ماه دل آرا
The Sweet Moon

You are called 'The Hidden Imam' because
You are out of sight, not that you are not present,


" ماه دل آرا "

تو امام پنهانی
نه اینکه نباشی ، که برون از دیدگانی


...
Your advent will be a great marvelous occurrence,
Because your devout lovers have felt the
Very pleasure of the long-awaited Imam (a.s),


ظهور تو واقعۀ ماهه
برای عاشقان قلبی ِ تو
ای امام منتظَر !
حال و هوای شاده


On Fridays, they long for your arrival more
Restlessly, and face the Quibble to humbly supplicate
The Author of the universe for His favor to
Allow your advent come to pass soon.


برای اومدنت با بی قراری جمعه ها
دست می زنند به دامن آرزوها
با تضرع ، خاضعانه رو به قبله می کنند
که ای خدای کائنات ! بخاطر محبتات
ظهورش رو مکن دیر تا به فردات


And now, we, for whom you are the object of
Love and devoutness and the torch for our nocturnal
Mystic travelling, hum and hymn for waiting
For your advent.


حالا که برای ما غایت تقوا و عشقی ،
تو(ی) سفر شبانۀ عارفانه مون مشعلی و رهنمایی
زمزمه می کنیم به انتظارت ، نیایش می کنیم برای ظهورتگردآوری و ترجمه : زهرا سلیمانی
0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.