ماه محبوب
Favourite New Moon


One night I heard a knock on my door;
I open the door and am filled with glee;
The visitor ahead is no stranger to me.


ادامه مطلبماه محبوب

صدای کوبش در را شنیدم شبی
در را که گشودم پر شدم ز شور و شعف و شادی
میهمان پیش رو، غریبه نبود بلکه پُر ز آشنایی


I welcome the guest with utmost delight;
For I know it has come to give me respite.
An air of happiness fills the space;
My home now seems, a better place!
Yes!its Ramadhan,the month of mercy.


خوشامد گفتمش با خوشوقتی و بهجت
چرا که میدانستم آورده مرا تسکین و فراغت
فضا پر ز هوای سعادت است
خانه ام حالا مکان بهتری برای اقامت است
آری، رمضان است، ماه نعمات است


For Allah(SWT) we fast from dawn to dusk;
For Him our breath is the fragrance of musk.


برای خدا روزه داریم از سحر تا به شفق
نفس ما برایش همچو مشک است و عنبر


The muslims who pray and fast with zest;
Are aware of the rewards of this month manifest.


آنان که با اشتیاق عابدی می کنند و روزه داری
آگاهند ز پاداش این ماه به آشکاری


Throughout this month we weep and repent;
Now is the time to strongly lament.


در عبور این ماه، گریانیم و توبه کار
وقت است که به راستی باشیم عزادار


And those who shun this sacred month;
on the Day of Reckoning will face the brunt.


آنان که ز این ماه مقدس گرفتند فاصله ها
روز حساب روبرو می شوند با فشار عذابها


In the last ten nights,hides the Night of Decree;
Allah(SWT) then awaits for his slaves to plea.


یکی از ده شب پایانی، شب تقدیر است و قضا
پس خدا چشم به راه است بندگانش را برای تقاضا


A feeling of grief now fills my heart;
As the month of Ramadhan will soon depart.


رمضان به زودی قصد عزیمت می کند
غصه فضای قلبم را آکنده می کند


So lets make a start and worship Him alone;
Now that the worth of this month is known.

by Asma Sadia


پس بیا پرستش کنیم خدا را
حالا که ارزش این ماه شد آشکارا


شاعر: أسماء سدیا

گردآوری و ترجمه: زهرا سلیمانی
0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.