گمگشته

The Lost


The answer to Life's problems is so nigh
And yet, we fail to hear or see the same


گمگشته

پاسخ دغدغه های زندگی نزدیک است
ولی
ناکامیم در شنیدن و دیدن آنها
We know that we and all things earthly- die
And yet, we spend our lives in utter shameمی دانیم که ما و هر چیز زمینی ، مردنی است
ولی
می سپاریم زندگانی مان را در سرافکندگیThe soul with sins has no longer God's grace
The mind and body get off its control
The devil holds our soul as its own base
And so, we're blind to our heavenly goalجانهای گنهکار امید دارند بر بخشش پروردگار
جسم و جان ، می شود از دست ِ اختیار
مسلط می شود بر روح ما ابلیس همچون بیخ و بُن خویش
پس کور می شویم بر مقصد آسمانی خویش


We have the key to open our heart's door
More prayers will certainly do the trick


کلید گشودن دریچۀ قلبهای مان
دعاهای بیشتر است
که بی شک می کنند تآثیرWhen once remorse enters within its core
God's grace is back! no more our soul is sick


آنکه وارد می شود بر کُنه ِ قلب ، افسوس است
سبب ِ بازگشت بخشش پروردگار است
چرا که روح ما ناخوش احوال است


Then prayers is the weapon 'gainst our foe
And devils cannot bring us any woe

Dr John Celesپس دعا حربه ای است علیه دشمن ما
و
ابلیس وا می ماند از سبب شدن ِ غم و غصۀ ما


شاعر : دکتر جان کِلِس

گردآوری و ترجمه : زهرا سلیمانی
0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.