5روش برای کشف دروغ گوها
5 ways for identity liars
Every day we hear lies from our friends and acquaintance.with these recommendations you can recognise them much better!
هرروز ما از دوستان و اطرافیان خود دروغ هایی می شنویم.با این توصیه ها بهتر می شود آن ها را شناسایی کرد!...1)Be aware of changing the voice and it's diversion from the main voice.and also you may feel some changes in speed of speaking.maybe he speaks so much faster or so much slower.The upturn of breath patern is sensible.But usually you should also pay attention to the other important human being behaviers.
1)نسبت به تغییرات تن صدا و انحراف آن از صدای اصلی آگاه باشید.همچنین ممکن است شما تغییراتی در سرعت صحبت کردن هم احساس کنید،ممکن است او تند تر یا آهسته تر از معمول صحت کند.تغییر الگوی تنفس هم در زمان دروغ گویی محسوس است.اما معمولا باید سایر رفتارهای مهم آدم ها را هم در نظر گرفت.
2)Pay atention to the words.You can reconnoiter swindle in two ways!
First:the liars use less "I" than veracious.words like me,mine,my self.look like there is a distence between them and their specter's stories!they are not the owner of what ther are talking about.
Second:liar use less exception words than veracious.like but,exept,if,whereas.The liars have problem with complicating the mind and this case is obvious in theirs notes.
2)به کلمات توجه کنید.شما می توانید با دو روش فریب را شناسایی کنید!
اول:دروغ گو ها،نسبت به راستگو ها، کمتر از ضمیر اول شخص من، استفاده می کنند.کلماتی مانند من،مرا،خودم.انگار که بین خودشان و داستان هایی که می سازند فاصله ای وجود دارد. زیرا آن ها صاحب چیزهایی که می گویند نیستند.
دوم:دروغ گو ها کمتر از کلمات استثناء استفاده می کنند.مانند اما،اگر،به جز،در حالیکه.دروغ گوها با پیچیده تر کردن ذهن مشکل دارند و این قضیه در نوشته هایشان هم نمود دارد.
3)look for runaway eyes!
Most poeple like to look stright when they are talking to someone.runaway eyes is a classic sign for lying that should be spoten with other liar's behaviers.
If people look away when they thinking about a problem,It's not important.But if they look away in answer of a simple question,you should doupt!
Of cours the topic of the conversation is so important.if poeple have to talk about what they have shameface and ashamed about it,usually can't to look stright to obverse.on the other hand about white lies they look stright!

3)دنبال چشمان گریزان باشید!
بیشتر مردم تمایل دارند که وقتی با کسی صحبت می کنند،مستقیم در چشم ها نگاه کنند.چشم های گریزان نشانه کلاسیک دروغ گویی است که باید آن را با سایر رفتار های دروغ گو در نظر گرفت.
اگر مردم هنگامی که دارند درباره ی مشکلی فکر می کنند به اطراف نگاه کنند،مهم نیست.اما اگر در پاسخ به سوال ساده ای به این طرف و آن طرف نگاه کنند باید شک کنید!
البته موضوع مکالمه بسیار مهم است.اگر مردم مجبور به صحبت کردن درباره ی چیزی که از آن خجالت می کشند و شرمنده اند،باشند،معمولا نمی توانند مستقیما به چشمان طرف مقابل نگاه کنند.
از طرفی دیگر در مورد دروغ های مصلحتی،این امر کاملا برعکس است و دروغ گوها مستقیما به چشمان طرف مقابل نگاه می کنند.
To be continued....
ادامه دارد...
جمع آوری و ترجمه : پانته آ توتونچیان
0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.