مادربزرگِ لئوناردوInterview with Helen Indenbirken, the 83 years old grandmother of Titanic victim Leonardo Dicaprio.

Leonardo’s other name is Wilhelm "

We read everywhere that Leonardo is here
in Germany] all the time. How often do you actually see your grandson
Helene Indenbirken: During the shooting of Titanic I was there. Otherwise we usually see each other when he has something to do in Europe.مصاحبه با " هلن ایندِن بیرکِن " مادر بزرگ 83 سالۀ قربانی تایتانیک ، لئوناردو دی کاپریو

" نام دیگر لئوناردو ، ویلهلم است "


ما همه جا می خوانیم که لئوناردو همیشه اینجاست ( در آلمان). چه مواقعی واقعاً نوه تان را می بینید ؟

در طول فیلمبرداری تایتانیک ، من آنجا بودم. از طرفی هنگامیکه او در اروپا کاری برای انجام دادن داشته باشد ما معمولاً همدیگر را می بینیم .


Is it a strain to have such a famous grandson?
For me it’s normal to have Leonardo as a grandson. You know, I lived in America for 30 years, where you even meet famous people on the street.

داشتن چنین نوۀ مشهوری ، موروثی است ؟

برای من داشتن لئوناردو به عنوان نوه امری عادی است. می دانید ! من 30 سال در آمریکا زندگی کردم جاییکه شما می توانستید افراد مشهور را حتی در خیابان ببینید .

How did it happen that you moved to America, or more precisely New York?
That happened at the beginning of the '50s. My daughter was born in an air raid shelter in 1943 during a bombing raid. Those were hard times. We emigrated to America in 1955 — not in 1943, as some newspapers have reported. After all, that was totally impossible then. In New York we lived in a section with lots of Germans. In 1985 my husband and I left the “American Lifestyle” behind and came back to Germany.

چه زمانی به آمریکا یا دقیقتر بگوییم نیویورک نقل مکان کردید ؟

در اوایل دهۀ 50 میلادی بود. دخترم ( مادر لئوناردو ) در سال 1943 هنگام بمباران و در یک پناهگاه به دنیا آمد. روزهای سختی بود. در سال 1955 به آمریکا مهاجرت کردیم – نه 1943 که بعضی از روزنامه ها نوشته اند. بعد همۀ اینها ، به طور کلی غیر ممکن بود. در نیویورک ما با در یک منطقه با آلمانی های زیاد دیگری زندگی می کردیم. در سال 1985 ، من و شوهرم زندگی به سبک آمریکایی را رها کردیم و به آلمان بازگشتیم .

How did you choose the name Leonardo Wilhelm?
My daughter Irmelin’s husband is Italian. Leonardo goes well with the last name DiCaprio. But so he would also have something German about him, we added the name of my husband Wilhelm. His roots, by the way, lie far to the east where our ancestors come from.

چطور شد که نام لئوناردو ویلهلم را انتخاب کردید؟

شوهر دخترم ایرمِلین یک مرد ایتالیایی است. از نام خانوادگی دی کاپریو مشخص است که لئوناردو یک نام ایتالیایی است. اما در انتهای نامش یک نام آلمانی هم است که آن را از نام همسرم (یعنی پدربزرگ لئوناردو) انتخاب کردیم. به هر حال ریشۀ این نام به شرق برمی گردد جاییکه اجداد ما به آنجا تعلق دارند.

How do you deal with all the fans and the press ?
I make an effort to answer all the calls and letters I get. But lately it has gotten to be too much. The big newspapers are terrible. They always land with a horde of people, take me by surprise, and then write whatever they want to anyway. At the moment I no longer have any desire for TV appearances and these eternal telephone calls. I’m often amazed at girls who write that they couldn’t live without Leonardo. That’s really not normal, is it?

لئوناردو دیکاپریو
 
با طرفداران و نشریات چطور هستید ؟

من تلاش می کنم تا به همۀ تلفنها و نامه هایی که دریافت می کنم پاسخ دهم . اما اخیراً خیلی زیاد شده اند. روزنامه های مهم که وحشتناکند. آنها همیشه با انبوهی از مردم می آیند و مرا شگفت زده می کنند اما به هر حال آنچه را که می خواهند می نویسند. در حال حاضر اشتیاقی به حضور در مصاحبه های تلویزیونی و پاسخگویی به این تلفنهای تمام نشدنی ندارم. اغلب دخترهایی که نامه می نویسند که نمی توانند بدون لئوناردو زندگی کنند مرا متحیر می کنند. این واقعاً غیر طبیعی است ، این طور نیست ؟


Did you admire groups like the Comedian Harmonists [in your youth]?
Yes, somewhat, but not to such extremes.

در جوانی تان به گروهایی مثل " کمدین هارمونیستس " علاقه داشتید ؟

بله ، تا حدودی ، اما نه خیلی زیاد.

How was your grandson discovered?
He was approached and asked if he would like a part in the TV series “Parenthood”. Before that he had done some commercials. He was enthusiastic right away and said yes. Later Robert de Niro hired him for the film This Boy's Life. He was so convincing in that. It was the first time he made me cry.

نوۀ شما چطور کشف شد ؟

از او پرسیده بودند که دوست دارد در مجموعۀ تلویزیونی " پدر و مادری " بازی کند یا خیر. قبل از آن ، او در تبلیغات تلویزیونی کار کرده بود. او علاقمند بود و بی درنگ گفت بله . بعداً رابرت دنیرو از لئوناردو برای فیلم " زندگی این پسر" استفاده کرد. او آنقدر در این فیلم ، جذاب بازی کرد که برای اولین بار اشکم را درآورد.

Has Leonardo remained natural in spite of his success?
Yes, he’s the same dear boy he’s always been. But for photographs he’s always making faces. It’s terrible. In order not to be recognized, he often dresses shabbily and goes out with his friends. He even still lives at home, but he also has his own apartment in L.A. Many of his friends are actors like he is.

لئوناردو با توجه به موفقیتهایی که بدست آورده ؛ مثل سابق هست یا نه ؟

بله ، او همان پسر عزیزی است که همیشه بوده . اما بخاطر عکسها ، همیشه چهره اش تغییر می کند. وحشتناک است. بخاطر اینکه شناخته نشود اغلب با شلختگی لباس می پوشد و با دوستانش بیرون می رود. او حتی هنوز در خانه زندگی می کند درحالیکه در لس آنجلس یک آپارتمان دارد. بسیاری از دوستانش هم مانند خودش بازیگر هستند.

How often does Leo come to Germany?
Not very often. The last time he was at my place with a few friends in 1995. That’s why I don’t understand at all why girls call every day and ask in a shrill voice if he’s here. Earlier as a child he was here fairly often. He went bicycling with his grandpa or played with other kids. If all the fuss keeps up, I’ll travel to America again this summer. Here it’s all getting to be too much.

لئو هر چند وقت یکبار به آلمان می آید؟

خیلی نمی آید. آخرین باری که با چند نفر از دوستانش به خانۀ من آمدند سال 1995 بود. به همین دلیل اصلاً نمی فهمم که چرا دخترها هر روز تلفن می کنند و با صدایی جیغ مانند می پرسند که آیا لئوناردو آمده است یا نه. وقتی بچه بود یکسره اینجا می آمد. با پدربزرگش به دوچرخه سواری می رفت یا با بچه های دیگر بازی می کرد. کلاً خیلی به اینجا می آمد.

Can you tell us something about Leo’s hobbies and his schooling?
My Leonardo loves to do inline skating. I don’t know that much about his schooling. He attended high school but not college.

می توانید در مورد سرگرمیها و دوران مدرسه اش چیزی به ما بگویید؟

لئوناردوی من عاشق اسکیت بود. در مورد دوران مدرسه اش چیز زیادی نمی دانم. به دبیرستان رفت اما به دانشگاه نه .

Is it true that he likes sauerkraut?
Our Leo has never eaten sauerkraut at my place. When he’s here he gets homemade potato pancakes now and then. At home he eats American food and watches his weight.

آیا حقیقت دارد که او" سُر کِرَوت " دوست دارد؟

لئوی ما هرگز در خانۀ من این غذا را نخورده است. وقتی اینجاست هر از گاهی پنکیک سیب زمینی که یک غذای خانگی است درست می کند. در خانه غذای آمریکایی می خورد و مراقب وزنش است.

Do you worry about your grandson in wild America, when you hear about stars like River Phoenix who die of drugs?
No, no. But in L.A. you always have to watch out.

وقتی دربارۀ ستارگانی مانند " ریور فونیکس " می شنوید که بخاطر اعتیاد جانش را از دست داد ، برای نوه تان نگران نمی شوید که در آمریکای وحشی ، زندگی می کند ؟

نه ، نه . اما در لس آنجلس باید همیشه مراقب باشید .

How do you talk with him?
Mostly in English. Only when we act a little silly, we speak a few broken German sentences.

چگونه با او صحبت می کنید؟

بیشتر به زبان انگلیسی . فقط وقتی کمی احمقانه رفتار می کنیم جملات آلمانی را به صورت دست و پا شکسته به هم می گوییم.

Thank you Mrs Helen Indenbirken for your attendance .

تشکر می کنیم از شما خانم هلن ایندن برک برای حضور تان .

Note: DiCaprio’s maternal grandmother, Helene Indenbirken, died at the age of 93
in August 2008.


نکته : مادربزرگ مادری دی کاپریو، هلن ایندن برک ، در ماه آگوست سال 2008 و در سن 93 سالگی از دنیا رفت .

گردآوری و ترجمه : زهرا سلیمانی
0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.