ترجمه-انگليسي:  پل چوبی WOODEN BRIDGE
WOODEN BRIDGE
The bridge is the road border of Iran and Nakhichevan. Its length is 200 m and was built in 1320 by Russian troops to transport ammunitions and attack Iran. The bridge is made from concrete and Iron, and its piles are in the Aras River.
پل چوبی
این پل مرز ارتباطی جاده ای ایران و جمهوری خود مختار نخجوان می باشد.پل چوبی به طول 200 متر در سال 1320 توسط نیروهای روسی جهت حمله به ایران و انتقال تجهیزات نظامی ارتش روس بر روی ارس احداث گردیده است.مصالح این پل از بتون و آهن می باشد و پایه های آن در عمق رودخانه ارس قرار گرفته اند.
0
0
0
0 نفر

0 نظر

پیام سیستم
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.