انجمن زيرمجموعه: ضرب المثل ها
انجمن تاپیک ها پست ها
الف
آخرین مبحث: 17 خرداد 1395 15:11
موضوع: آبشان از یک جو ی نمی رود - پت...
توسط: رعنافرشی نوراللهی
44 1
آ
آخرین مبحث: 13 تیر 1395 06:47
موضوع: آش نخورده و دهن سوخته
توسط: رعنافرشی نوراللهی
83 1
ب
آخرین مبحث: 11 مرداد 1393 06:11
موضوع: ضرب المثل بار الاغ را که بر...
توسط: azam_roohdad
49 0
پ
آخرین مبحث: 8 اردیبهشت 1392 10:33
موضوع: پول بده سرسبیل شاه ناقاره ب...
توسط: solmaz sharifi
11 0
ت
آخرین مبحث: 12 آبان 1394 12:50
موضوع: تو اگر جای من بودی، کوه به ک...
توسط: root
13 1
ث
آخرین مبحث: پستي براي نمايش وجود ندارد
0 0
ج
آخرین مبحث: 22 اردیبهشت 1392 20:56
موضوع: جواب های ! هوی
توسط: solmaz sharifi
10 0
چ
آخرین مبحث: 7 بهمن 1391 16:16
موضوع: چه کشکی چه پشمی؟!
توسط: maryam.pourmohammadi
17 0
ح
آخرین مبحث: 17 شهریور 1392 10:33
موضوع: حکایت ما هم شده ، حکایت روبا...
توسط: solmaz sharifi
19 0
خ
آخرین مبحث: 7 بهمن 1391 16:25
موضوع: خوش درخشید ولی دولت مستعجل ...
توسط: maryam.pourmohammadi
21 0
د
آخرین مبحث: 6 بهمن 1391 21:10
موضوع: دعا کن گندمت آرد شود!
توسط: maryam.pourmohammadi
25 0
ذ
آخرین مبحث: پستي براي نمايش وجود ندارد
0 0
ر
آخرین مبحث: 11 مرداد 1393 06:04
موضوع: ریگ در کفش داشتن
توسط: azam_roohdad
5 2
ز
آخرین مبحث: 29 شهریور 1393 06:39
موضوع: زديم ولي نگرفت
توسط: solmaz sharifi
9 0
ژ
آخرین مبحث: پستي براي نمايش وجود ندارد
0 0
س
آخرین مبحث: 11 اردیبهشت 1392 23:30
موضوع: سه تار زدن
توسط: solmaz sharifi
20 0
ش
آخرین مبحث: 30 دی 1391 17:20
موضوع: شمشیر داموکلس
توسط: maryam.pourmohammadi
13 0
ص
آخرین مبحث: 26 مرداد 1392 20:39
موضوع: صبر ایوب
توسط: solmaz sharifi
7 0
ض
آخرین مبحث: 9 اردیبهشت 1392 19:25
موضوع: ضرر تلخه
توسط: solmaz sharifi
2 0
ط
آخرین مبحث: 16 اردیبهشت 1392 21:01
موضوع: طلاکه پاکه ، چه منتش به خاکه...
توسط: solmaz sharifi
4 0
ظ
آخرین مبحث: 10 اردیبهشت 1392 10:24
موضوع: ظالم همیشه سالمه
توسط: solmaz sharifi
1 0
ع
آخرین مبحث: 6 بهمن 1391 18:52
موضوع: عروس ِخودم می‌دونم
توسط: maryam.pourmohammadi
7 1
غ
آخرین مبحث: 10 اردیبهشت 1392 10:30
موضوع: غوره نشده مویز شده
توسط: solmaz sharifi
1 0
ف
آخرین مبحث: 7 بهمن 1391 15:23
موضوع: فلفل نبين چه ريزه، بشكن ببي...
توسط: maryam.pourmohammadi
6 0
ق
آخرین مبحث: 15 شهریور 1392 17:51
موضوع: قربون چماق دود کشت، کاش بده ...
توسط: solmaz sharifi
11 2
ک
آخرین مبحث: 6 تیر 1392 09:57
موضوع: کلک زدن و کلک کردن
توسط: solmaz sharifi
22 0
گ
آخرین مبحث: 7 بهمن 1391 15:57
موضوع: گاه بلا به سعادت می انجامد
توسط: maryam.pourmohammadi
25 0
ل
آخرین مبحث: 7 بهمن 1391 16:20
موضوع: لنگه کفش هم در بیابان غنیمت ...
توسط: maryam.pourmohammadi
10 0
م
آخرین مبحث: 17 آبان 1393 19:29
موضوع: مگر كار دختر جعفر را كردي؟
توسط: solmaz sharifi
34 0
ن
آخرین مبحث: 31 خرداد 1393 07:56
موضوع: نقل کفر ، کفر نیست
توسط: solmaz sharifi
16 0
و
آخرین مبحث: 10 اردیبهشت 1392 10:27
موضوع: وصف العیش نصف العیش
توسط: solmaz sharifi
1 0
ه
آخرین مبحث: 26 شهریور 1393 10:58
موضوع: همه راهها به رم ختم مي شوند
توسط: solmaz sharifi
12 0
ي
آخرین مبحث: 7 بهمن 1391 15:21
موضوع: يك خشت هم بگذار در ديك
توسط: maryam.pourmohammadi
7 0
 پيام انجمن
کاربراني که در گروه کاربري میهمان قرار دارند، نمي توانند اين انجمن را مشاهده کنند.!