معبود ...

معبود ...

4 مهر 1394 , بازدید ها: 325

معبود ... میدانم که برای من و همنوعانم چنان حرمت قائلی که حتی به نام و برای
[..]