زندگی نامه

غلام حسین درویش معروف به درویش خان درسال1251خورشیدی درتهران متولدشد پدرش حاجی بشیراهل طالقان ومادرش ازترکمنان تکه بود.
علت شهرت وی به درویش خان هم به این نکته بازمیگشت که پدرش هنگام صدازدن فرزندش همیشه ازلفظ((درویش))استفاده می کرد.وهمین نام بعدها به عنوان نام خانوادگی غلام حسین برگزیده شدواوبه درویش خان یاغلام حسین درویش معروف شد.
درویش خان دوران کودکی رادرخانواده دولتشاهی گذراندودرهمین خانه مادرخودراازدست داد.پدرش کمی باموسیقی اشنابودوسه تارمی نواخت غلامحسین رادرده سالگی به شعبه موسیقی مدرسه نظام ،وابسته به دارالفنون سپردکه به سرپرستی موسیولومرفرانسوی تشکیل شده بود.
غلامحسین درانجاخط موسیقی ونواختن شیپوروطبل کوچک رافراگرفت بعدازمدرسه ابتدانزدداوودکلیمی تارزن رفت تامشق تارکند.
پس ازمدت کمی آموزش ازاستاد هودکوی سبقت راربودوبه مرتبه عالی نوازندگی دست یافت.
اماحضوردرجلسات درس استاد بی بدیل تارآن زمان ،یعنی آقامیرزا حسینقلی اورابه دنیای دیگرکشاند.
همچنین آشنایی بابرادربزرگترآقامیرزاحسینقلی
،میرزاعبدالله نوازنده تاروسه تاربه کاراوغنای بیشتری بخشید.زندگی بادرویش خان دریک ورق

تارمرد

درویش چندی دردسته موسیقی عزیزالسلطان سپس دردسته موسیقی کامران میرزانایب السلطنه نوازندگی طبل رابرعهده داشت.
کاردرویش درآن سن وسال نوجوانی چنان مورداستقبال ناصرالدین شاه قرارگرفته بود که اورا تارچی خطاب می کرد.
مهارت درویش درنوازندگی موجب شد تا اوپس ازمرگ ناصرالدین شاه(1313قمری)به دستگاه شعاع السلطنه پسرمظفرالدین شاه ،والی فارس،دعوت شود.
درسفراول به شیراز ،به اسرارشعاع السلطنه بادخترمستشارنظام که درفارس اقامت داشت ازدواج کرد.حاصل این پیوند دودختربودکه اولی درسن 16سالگی دیده ازجهان فروبست ودختردوم بانام فخرتنهافرزند درویش شد.
رابطه صمیمی میان درویش وشعاع السلطنه دوام چندانی نداشت ،چراکه ازسویی درویش خان ازاینکه،همواره درپناه دستگاه شعاع السلطنه باشد ناراحت بودوطبع آزاده اش رهایی ازاین بندرا آرزوداشت وازدیگرسو شعاع السلطنه ازاینکه نوازنده اودرمجالس اشخاص دیگر حضورمی یافت پرآشفته شد.
هنگامی که شعاع السلطنه ازفارس به تهران بازگشت درویش ازرفتن بااوخودداری کردوهمین امرسبب شد تاشاهزاده خودکامه دستورقطع انگشتان وی راصادرکند.
ولی اقبال به اوروی آورد وبه مددیکی از هوادارانش که دردربارنفوذداشت ازاین مصیبت رهایی یافت.
درویش خان ازدربارودرباریان فاصله گرفت وبه برگزاری کلاسهای درس برای علاقمندان به موسیقی وتاروسه تار نوازی همت گماشت.
وی دراین دوره به گروه اخوان الصفاودیدگاه های آنهانزدیک شد ومنش وروش آنهارابرگزیدوبه ظهیرالدوله((تنهامرکزصوفیگری موسیقی پرور))آن زمان سرسپرد.
درویش باتشکیل ارکسترموسیقی((انجمن اخوت)),واجرای کنسرتهای عمومی که سرپرستی آنهاراخودبرعهده داشت درجهت هرچه مردمی ترکردن موسیقی ایران وکمک ویاری به مستمندان وبلادیدگان گام برداشت.
درویش خان درنوازندگی دستی چیره وتکنیکی منحصربه فردودرنواختن تاروسه تاربه یک اندازه مهارت وتوانایی داشت ازمضرابی قوی ودرعین حال شفاف برخورداربودوپنجه اش روی سازنرم ولطیف حرکت می کرد.
درویش خان برخی ازفرم های موسیقی راابداع کرد وسیم ششم رابه ساز((تار))افزود.
صفحات به جامانده ازاین استاد فقید خوبی میزان وتوانایی های اورانشان می دهد


صفحاتی که باهنرنمایی استادان نامورموسیقی ایران مانند سیداحمدخان،سیدحسین طاهرزاده،اقبال السلطان،عبدالله دوامی،رضاقلی خان تجریشی،باقرخان رامشگر،مشیرهمایون شهردار،حسن خان هنگ آفرین،اکبرخان رشتی ومیرزااسدالله خان پرشده است

صفحه(( بیدادهمایون))که باپیانو مشیرهمایون شهردار همراه است ازنمونه های برجسته ای است که پنجه شیرین ومضراب روان آن استاد فقید رابیان می کند.درویش دراواخرعمرکنسرتهای دیگری نیز باحضور هنرمندانی چون عارف قزوینی،حاجی خان ضرب گیر،حسین خان اسماعیل زاده،ابراهیم منصوری،رضامحجوبی ورکن الدین خان مختاری درگراندهتل اجراکرد.
ازشاگردان اوموفق به دریافت تبرزین طلا شدند می توان مرتضی نی داوود،ابوالحسن صبا،موسی معروفی وسعید هرمزی رانام برد شاگردان دیگراومستقیم وغیرمستقیم ازاوکسب فیض کردند.

عبارتنداز:حسینعلی غفاری،شکری(ادیب السلطنه),علی محمدضیایی(سازنده سه تار)عبدالله دادور(قوام السلطان),حسین سنجری,ارسلان درگاهی ونورعلی برومند.

درویش خان شیفته گل وگیاه بودودرحیاط خانه اش گل های رنگارنگ بسیاری داشت که همه رابه دست خودپرورش داده بود.

مرگ درویش خان شب چهارشنبه2آذر1305 براثرتصادف رخ دادبه قولی اواولین جان باخته تصادف بااتومبیل درایران بود.

زمانی که وی درگذشت روزنامه هانوشته بودند
تارمرد پیکر درویش درظهیرالدوله نزدیک امامزاده قاسم دفن شد وبرسرمزاروی این ابیات نقش بست:


درویش اگرازاین جهان رفت/مشنوکه فقیروناتوان رفت

درویش هنرورزمان بود/استادهنرورزمان رفت

فریادزبوستان برآمد/کان بلبل خوش زبوستان رفت

 


1
1
0
1 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.